Skočiť na hlavný obsah
Tomas Kolon
E-mail
tomas.kolon@truni.sk
Telefón
(033) 5939371
Konzultačné hodiny
pondelok 14:40 – 16:20 hod.
Miestnosť
č. 412

Tomáš Kolon sa venuje témam súvisiacim s archeologickou teóriou (aplikácia koevolučnej teórie a behaviorálneho prístupu - životný cyklus a postavenie artefaktov v spoločnosti, inovačné procesy, technologické aspekty výroby keramiky, depozičné a postdepozičné transformačné procesy), ďalej neskoro-klasickou a helenistickou hrnčiarskou produkciou a rímsko-provinciálnou keramikou, chronológiou germánskych sídlisk.

2012-2017: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Klasická archeológia (PhD.); Téma dizertačnej práce: „Kvádske sídliská vo svetle výskytu terry sigillaty. Príspevok k datovaniu nálezových kontextov.“ (školiteľ: doc. PhDr. V. Varsik, CSc.; oponenti: prof. PhDr. K. Kuzmová, CSc., PhDr. J. Rajtár, CSc., prof. E. Krekovič, CSc.)

2004-2009:Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Klasická archeológia (Mgr.); Téma diplomovej práce: Helenistická keramika typu „West Slope“ a Gnathia. Otázky vzniku a vzájomných vzťahov výrobných centier. (vedúci diplomovej práce: Doc. PhDr. M. Dufková, CSc.; oponent: prof. PhDr. K. Kuzmová, CSc.)

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Aktuálne riešené granty:

VEGA 1/0240/21- Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine
Doba riešenia: 2021-2024; Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Varsik, PhD.; Spoluriešiteľ: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.

KEGA 010TTU-4/2020: Environmentálna archeológia: človek, príroda a životné prostredie v staroveku. Doba riešenia: 2020-2022
Vedúci projektu: Mgr. Lucia Nováková, PhD.; Spoluriešiteľ: Mgr. Tomáš Kolon, PhD.


Najvýznamnejšie publikácie:

KOLON, T.: Keramika typu Gnathia a „West Slope“. Úvod do štúdia helenistickej keramiky. FF TU: Trnava, 2014, 190 s., ISBN: 978-83-7490-716-3.

KOLON, T.: Príspevok k výpovednej hodnote sídliskových artefaktových prameňov z územia naddunajského barbarika. Studia doctoralia Tyrnaviensia, 2014, Trnava, s. 64-87.

KOLON, T.: Nález diskovitého mlatu a mlatu so žliabkom zo Špačiniec. Zborník SNM CIX, ARCHEOLÓGIA 25, 2015, s. 11-18.

KOLON, T.: Príspevok k možnostiam identifikácie rituálnych činností na germánskych sídliskách (vybrané problémy). In L. TYSZLER – E. DROBERJAR (RED.), Archeologia Barbarzyńców 2014, Barbari Svperiores et Inferiores. X.Protohistoryczna Konferencja, ŁÓDŹ – WIELUŃ 2015, s. 497-508.

Pedagogická činnosť:

Dejiny staroveku (Egypt, Blízky východ)
Metodológia písania bakalárskej práce
Topografia antického sveta
Úvod do štúdia klasickej archeológie
Každodennosť antického človeka