Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Michal Franko, PhD.

E-mail: 
michal.franko@truni.sk

Vzdelanie a pedagogicko-vedecká klasifikácia:

Vysokoškolské štúdium II. stupňa (Mgr.):

2004-2009 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, odborná história

Doktorandské štúdium (PhD.):

2009-2012 Filozofická fakulta, katedra Histórie,Trnavská univerzita v Trnave

Odborné zameranie:

Slovenský novovek (17. - 18. stor.), dejiny malokarpatského vinárstva a vinohradníctva s užším zameraním na vinohradnícke právo

Prednášková činnosť:

Všeobecné dejiny III.

Všeobecné stredoveké dejiny I.

Všeobecné stredoveké dejiny II.

Všeobecné dejiny v novoveku I.

Náčrt včasnostredovekého vývoja

Základy historickej geografie

Historická kartografia

Vývoj osídlenia Slovenska

Dejiny praveku a staroveku

Každodennosť stredovekého človeka

Seminár zo starších slovenských dejín

Bakalársky seminár

Diplomový proseminár - Metodika písania diplomovej práce

Grantová činnosť:

člen riešiteľského kolektívu:
VEGA č. 1/0645/17 Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia 
VEGA č. 1/0451/20 Fenomén hradných panstiev a determinanty ich hospodárskeho vývoja v novoveku 
KEGA 013TTU-4/2020 - Digital Humanities v historických vedách a archeológii - príprava nového univerzitného predmetu

Publikačné výstupy za posledné tri roky:

FRANKO, Michal. Vznik a pôsobenie Slovenského vinohradníckeho družstva. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, Veda - vydavateľstvo SAV, 2020, 150 s. ISBN: 978-80-568-0251-9.

FRANKO, Michal. Kríza slovenského vinohradníctva v časoch prvej Československej republiky. In Vinič a víno, roč. 20, č. 4/2020, Bratislava : Z & J, 2020, s. 136-138.

FRANKO. Michal. Založenie Békešskej Čaby v roku 1718. In Studia Historica Tyrnaviensia XX– Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019, s. 67-82. ISBN 978-83-8111-152-2.

FRANKO, Michal. Právo výčapu vína v Malokarpatskej oblasti. In Historika. Roč. 6, č. 1, 2019. Bratislava: Abrad, s. 21 – 25. - ISBN 978-80-973415-0-3.

FRANKO, Michal. Banntaiding zu Weinarn - poddanský poriadok z Vajnor. In Panstvo ako podnik zemepanského hospodárenia. Zborník abstraktov pozvaných prednášok z vedeckej konferencie. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2018, s. 14. - ISBN 978-80-568-0185-7.

FRANKO, Michal. Služobné prísahy zamestnancov modranského vinohradníckeho úradu a súdu z obdobia 17. a 18. storočia. In Historika. Roč. 5, č. 1 (2018). Pezinok: OZ Museum Vinorum. s. 28-33. - ISSN 1338-998X.

FRANKO, Michal. Organizácia a správa viničných hôr malokarpatských miest Svätý Jur, Pezinok a Modra. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, Veda, 2018, 185 s., ISBN 978-80-568-0138-3.

FRANKO, Michal. Organizácia a správa svätojurského vinohradníctva v polovici 17. storočia. In Mesto a dejiny (The City and History). Košice: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, roč. 6, 2017, č. 2, s. 64 – 76. ISSN 1339-0163. (WOS)