Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Michal Kohút, PhD.

E-mail: 
michal.kohut@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
utorok 11:10-12:40
Miestnosť: 
310

2018 – súčasnosť Trnavská univerzita v Trnave - Filozofická fakulta – Katedra psychológie

 • vedecko-výskumný pracovník a vysokoškolský učiteľ
 • katedrový kreditový a študijný poradca
 • katedrový správca Modulárneho Akademického Informačného Systému (MAIS)
 • katedrový správca informačného systému Evidencia Záverečných Prác (EZP)

2015 – 2018: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave -  doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce

2010 – 2015: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave – bakalárske a magisterské štúdium v odbore psychológia

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce

 • Kohút, M., Halama, P. (2019). Gender differential item functioning in Slovak version of NEO Five Factor Inventory. Československá psychologie, 63(1), 71-83.
 • Kohút, M., Halama, P. (2017). Uniformné odlišné fungovanie položiek (DIF) u mužov a žien v Eysenckovom osobnostnom dotazníku: porovnanie troch metód analýzy. Československá psychologie, 61(6), 559-574.
 • Kohút, M., Halama, P., Dočkal, V., Žitný, P. (2016). Gender differential item functioning in Slovak version of Intelligence Structure Test 2000 – Revised. Studia Psychologica, 58(3), 238-250.

Ostatné publikácie

 • Kohút, M., Halama, P., Žitný, P. (2019). Odlišné fungovanie položiek v BFI-2 podľa miesta bydliska. In: I. Piterová, J. Výrost (Eds.) Sociálne procesy a osobnosť 2018 (s. 184-192).
 • Kohút, M., Halama, P. (2018). UNIFORMNÉ ODLIŠNÉ FUNGOVANIE POLOŽIEK PODĽA TYPU BYDLISKA V REVIDOVANOM EYSENCKOVOM OSOBNOSTNOM DOTAZNÍKU EPQ-R. In: M. Blatný, M. Jelínek, P. Květon, D. Vobořil (Eds.) Sociální procesy a osobnost, 2017 (s. 160-166).
 • Kohút, M., Halama, P., Dočkal, V., Žitný, P. (2017). Odlišné fungovanie položiek vo verbálnych subtestoch slovenskej verzie testu štruktúry inteligencie I-S-T 2000 R podľa miesta bydliska. In: L. Pitel (Ed.) Sociálne procesy a osobnosť 2016 (243-251). Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV.
 • Kohút, M. (2017). Odlišné fungovanie položiek (DIF): kvalitatívne posúdenie DIF položiek. In: M. Dědová, E. Hrnčiarik, Z. Lopatková (Eds.) Doktorandorum Dies 2017 (37-43). Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Towarzystwo Słowaków w Polsce.
 • Halama, P., Kohút, M. (2016). Odlišné fungovanie položiek (DIF) ako metóda analýzy testového skreslenia v psychodiagnostike. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 50(1), 61-76.
 • Kohút, M. (2016). Koncept odlišného fungovania položky ako spôsob zisťovania validity psychodiagnostických metód. In: E. Juríková, L. Tkáčik (Eds.) Studia doctoralia Tyrnaviensia 2016 (54-63). Towarzystwo Słowaków w Polsce.

Účasť na vedeckých grantoch

Pedagogická činnosť

 • Štatistika I. a II.
 • Analýza psychologických dát I. a II.
 • Vybrané kapitoly z psychodiagnostiky osobnosti

Dobrovoľnícka činnosť
IPčko.sk – dobrovoľník pre výskumné aktivity

Môj profil na ResearchGate