Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Mgr. Michal Zvarík, PhD.

Michal Zvarík
E-mail: 
michal.zvarik@truni.sk
Telefón: 
+421 335939210
Konzultačné hodiny: 
utorok 12:50 – 14:40
Miestnosť: 
č. 408

Odborné zameranie
antická filozofia, politická filozofia, fenomenológia, Hannah Arendtová, Jan Patočka

Najnovšie publikácie

Zvarík, M.: Sókratés v myslení Hannah Arendtovej I. Filozofia v službách plurality. In: Ostium, roč. 15, 2019, č. 3.

Zvarík, M.: Cnosť ako most medzi Aristotelovou rétorikou a etikou? In: Ostium, roč. 13, 2017, č. 4.

Zvarík, M.: The Decline of Freedom. Jan Patočka's Phenomenological Critique of Liberalism. In: Trajtelová, J. (ed.): The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2016. Vocations, Social Identities, Spirituality: Phenomenological Perspectives. Frakfurt am Main: Peter Lang 2016.