Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD.

E-mail: 
milan.katuninec@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
utorok 13:00 – 13:50
Miestnosť: 
410

Milan Katuninec (1960) je profesorom histórie a odborníkom na slovenské a európske politické dejiny 19. - 20. storočia. V rokoch 1990-1995 vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor žurnalistika. V rokoch 1995-1999 absolvoval doktorandské štúdium na Katedre slovenských dejín a archívnictva Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Na Katedre politológie pôsobí od roku 1998.

Odborné zameranie: politické dejiny 20. storočia, sociálna politika, totalitné ideológie

Predmety:

    Bc. stupeň

  • Politické dejiny Slovenska I.
  • Politické dejiny Slovenska II.
  • Novoveké a moderné európske dejiny
  • Totalitné ideológie I.
  • Totalitné ideológie II.

    Mgr. stupeň

  • Sociálna politika
  • Politická etika

    voliteľné predmety

  • Politický systém v Nemecku, v Rakúsku a ich vývoj
  • Slovensko a Stredná Európa v 20. storočí (angl.)

Výber z publikačnej činnosti:

Monografie a kolektívne monografie

Katuninec, Milan a kol.: Niekoľko pohľadov na kresťanskú sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2016. 261 s. - ISBN 978-80-8082-984-1.

Katuninec, Milan: A few Thoughts on the Relation between Ethics as a Doctrine of Morality and Politics as a Human Activity. In Milan Katuninec, Marcel Martinkovič (Eds.). Ethical and Social Aspects of Policy: Chapters on Selected Issues of Transformation. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2016. ISBN 978-3-631-67158-0, ISSN 2195-1845, s. 9-37.

Katuninec, Milan: Zlyhania a nádeje demokracie v Európe. Kraków; Trnava: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2011. - 230 s. - ISBN 978-83-7490-435-3.

Katuninec, Milan: Fašizmus, národný socializmus a komunizmus: k ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návratu totalitarizmu - 2. uprav. vyd. - Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. - 449 s. - ISBN 978-80-224-1125-7.

Katuninec, Milan: Hodnotová demokracia a občianska zodpovednosť. Trnava: Dobrá kniha, 2007. - 107 s. - ISBN 978-80-7141-582-4.

Katuninec, Milan: Kresťanské robotnícke a odborové hnutie na Slovensku. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2006. - 239 s. - ISBN 80-8082-055-4.

Kázmerová, Ľubica – Katuninec, Milan: Dilemy Karola Sidora. Bratislava: Kalligram, 2006. - 199 s. - ISBN 80-7149-873-4.

Katuninec, Milan: Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2004. - 190 s. - ISBN 80-89074-99-5.

Katuninec. Milan: Dejiny slovenského kresťanského odborového hnutia. Bratislava: Vydavateľstvo Dobrá kniha pre Teologickú fakultu Trnavskej univerzity, 2001. - 164 s. - ISBN 80-7141-346-1.

Katuninec, Milan: Politické dejiny Nemecka (1871-2000). Trnava: Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, 2001. - 153 s. - ISBN 80-89074-04-9.

Vysokoškolské učebnice

Spolková republika Nemecko (politický systém a politický vývoj). Filozofická fakulta TU, 2009, 102 s. ISBN 978–80–8082–272–9.

Kapitoly v zahraničných vedeckých publikáciách

Ethical Foundations for the Creation of Sustainable Growth within Social and Environmental Barriers - the Eco-Social Market-Economy - as a Valuable Force for Integration. In: Ethical and Social Aspects of Policy. - Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016. - ISBN 978-3-631-67158-0. - ISSN 2195-1845. - s. 87-115 [1,9 AH].

A few Thoughts on the Relation between Ethics as a Doctrine of Morality and Politics as a Human Activity. In: Katuninec, M. - Martinkovič, M. (eds.): Ethical and Social Aspects of Policy. Chapters on Selected Issues of Transformation. Peter Lang GmbH/VEDA, Publishing House, Frankfurt am Main/Bratislava 2016. ISBN 978-3-631-67158-0 / ISBN 978-80-224-1483-8. s. 11-39.

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Režim slovenského štátu a jeho vývojové konotácie. In Fiamová, M. - Hlavinka, J. - Schvarc a kol. Slovenský štát 1939-1945. Predstavy a realita. Bratislava: Historický ústav SAV, 2014, s. 125-136.

Dilemy Karola Sidora (1938-1939). In: Historický časopis. Roč. 48, č. 4 (2000), s. 636-649. ISSN 0018-2575.

Združenie slovenských odborových organizácií (1923-1938). In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 50, č. 2 (2002), s. 307-322.

The Society of saint Adalbert from the end of the Second World War to the change into a "special purpose facility" (1945-1954). In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 55, supplement (2007), s. 113-136.

Vývoj kresťanského odborového hnutia na Slovensku v prvých rokoch. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 49, č. 2 (2001), s. 223-236.

Spolok svätého Vojtecha od konca druhej svetovej vojny po zmenu na "účelové zariadenie" (1945-1954. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Vol. 53, no. 2 (2005), p. 305-326.

Charakter rakúskych a slovenských kresťanských odborov v prvej polovici 20. storočia. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 55, č. 4 (2007), s. 699-720.

Štúdie publikované v zahraničí

European year of intergenerational solidarity. In: Solidarity between generations on the labour market. - Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2012.-s. 31-45. ISBN 978-83-7604-223-7.

Mittel- und Osteuropa nach zehn Jahren. In: Gesellschaft und Politik. - Roč. 35, č. 4 (1999), s. 42-44.

Christliche Gesellschaftslehre als Inspiration für die Zivilgesellschaft. In: Gesellschaft und Politik. - Roč. 36, č. 3 (2000), s. 42-45.

Die Bürgergesellschaft als einer der Stützpfeiler der Demokratie und die christliche Gesellschaftslehre als Inspiration für die Bürgergesellschaft. In: Mann in der Kirche. - ISSN 0946-6827. - 16. Jahrgang, Heft 2 (2008), s. 15-19.