Skočiť na hlavný obsah
E-mail
csottoster@gmail.com

Vzdelanie:
1979 - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Vojenská akadémia Bratislava   
1988 - vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa Vojenská akadémia Bratislava, Filozofia
1993 – postgraduálne štúdium sociológie Karlova univerzita v Prahe
2001 – habilitácia na docenta Akadémia policajného zboru Bratislava
Doterajšie pôsobenie:
2013 doteraz – Katedra sociológie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
2006-2013 – Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
2003-2005 – Katedra rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1994-2003 – Katedra humanitných vied, Materiálovo technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave
Členstvo vo  vedeckých  spoločnostiach, odborných organizáciách, poradných orgánoch:
Zahraničný člen Spoločnosti pre vojenskú vedu a bezpečnostnú politiku so sídlom v Budapešti
Od roku 1994 člen predsedníctva a od roku 1996 čestný člen Ungarisch Historischer Verein Zurich.
Od roku 2006 člen redakčnej rady internetového časopisu Acta Historica Hungarica Turiciensia
Ocenenia aj s uvedením roku udelenia:
2013 – Prezident Maďarska – štátne vyznamenanie „Zlatý kríž za zásluhy“ za vysokoškolskú pedagogickú činnosť a za etnosociologické výskumy v maďarských obciach Slovenska  s dôrazom na Podzoborie
2013 – Predseda Trnavského samosprávneho kraja – Pamätná medaila Trnavského samosprávneho kraja pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda za presadzovanie národných a kresťanských tradícií.
Pôsobenie na vedúcich postoch:
2003-2005 – Vedúci Katedry rozvoja ľudských zdrojov a personálneho manažmentu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pracovné a študijné pobyty v zahraničí:
2008 – Udmurtská štátna Univerzita Iževsk – Ruská federácia
1988 – Vysoká škola Istvána Széchenyiho Győr – Maďarská republika
Najvýznamnejšie projekty:
VEGA č. 1/0957/11 – Evalvácia sociálnych služieb – riešiteľ
Operačný program Vzdelávanie – Rozvoj virtuálnej univerzity – tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania 26110230029 – autor obsahu predmetu Základy VVČ
Knižné publikácie:
-    Viharvert nemzettudat – Az identitástudat és érzésvilág problémái Zoboralja magyar falvaiban (Zocelené národno-etnické vedomie – Problémy vedomia etnickej identity a citového sveta v maďarských obciach Podzoboria). Bratislava 1994. – 176 s. ISBN 80-967251-1-4
-    Medzinárodná migrácia – Sociálny problém a bezpečnostné riziko. (spoluautor Haládik, Jozef) Bratislava, APZ 2002. – 155 s. ISBN  80-8054-230-9
-    Nemzet és társadalom (Národ a spoločnosť). Budapest – Zürich, Heraldika – UHVZ 2005. 2. prepracované a rozšírené vydanie – 271 s. ISBN 963 9204
-    Sociológia v skúmaní etnicity – Úvod do etnosociológie. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Trnava, Oliva 2007, 219 s. ISBN 978-80-969454-5-0
-    Sociológia pre nesociológov. Trnava, Oliva 2007, 186 s. ISBN 978-80-89332-01-4
-    Centraľnaja Evropa = Karpatskij bassejn (Stredná Európa = Karpatská kotlina). Izhevsk (Ruská federácia) – IzhGTU 2012 – 175 s. ISBN 978-5-7526-0530-7
-    Elementárium kvantitatívneho výskumu. Trnava, Oliva 2012, 145 o., ISBN 978-80-89332-15-1
Ostatné vedecké publikácie:
-    Sociaľnyje posledstvija otsutstvija vengerskich shkol v Chehoslovakii v period 1945-1949 gg. (Sociálne dôsledky absencie maďarských škôl v Československu v rokoch 1945-1959). Izhevsk – (Ruská federácia) 2008. In: Obščestvenno-političeskaja mysľ v Rossii: tradicii i novacii. Vserossijskaja nauchno-prakticheskaja konferencija. Izhevsk, 24-25 oktjabrja 2006 g., s. 208-217, ISBN 978-5-70-29-0320-0
-    Sociologicheskaja model nacii kak jedinstvo biologicseskich i sociokulturnych znakov - Na primere vengerskoj nacii (Sociologický model národa ako jednoty biologickýh a sociokultúrnych znakov – Na príklade maďarského národa). In: Jezhegodnik finno-ugorskich issledovanij ´ 08. – Izhevsk (Ruská federácia). Izd-vo Udmurtskij universitet, 2009; s. 269-282, ISBN 978-5-904524-13-5
-    Budusheje malih nacij v uslovijach globalizacionnih processov – Na primere vengerskogo etnosa (Budúcnosť malých národov v podmienkach globalizačných procesov – Na príklade maďarského etnika). In: Nauka Udmurtii – No 6 (44) ijuľ (2010); s. 81-97, ISSN 1818-4030
Pedagogická činnosť:
Všeobecná sociológia I.
Etnosociológia
Etnická a kultúrna diverzita