Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.

E-mail: 
pavol.jakubčin@gmail.com

Vzdelanie a kvalifikačný postup
2007 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra histórie, odbor história
2007 - Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Doplnkové pedagogické štúdium, aprobačný predmet dejepis
2011 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny
Odborné zameranie
Slovenské dejiny 20. storočia s užším zameraním na existenciu a pôsobenie cirkví na Slovensku v 2. pol. 20. storočia. Problematika perzekúcie cirkví a štátnej cirkevnej politiky komunistického režimu.
Pedagogická činnosť
Cirkevné dejiny po reformácii; Slovenské dejiny 20. storočia; Seminár z najnovších slovenských dejín
Výber najdôležitejších publikácií
Pastieri v osídlach moci. Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku v rokoch 1948 – 1968. Bratislava 2012.
Zásah voči bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1950. In: HRABOVEC, Emília a kol.: Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave 1936 − 1989. Trnava 2011, s. 96 – 110.
Sources of the Czechoslovak Secret Services on the Ostpolitik. In: FEJÉRDY, András (ed.): The Vatican «Ostpolitik» 1958 – 1978. Roma 2015, s. 171 – 179.
Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. Bratislava 2010 (spoluzostavovateľ s MArtinou Fiamovou)
Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989. Bratislava 2010 (zostavovateľ)