Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Pavol Jakubčin, PhD.

E-mail: 
pavol.jakubčin@gmail.com

Vzdelanie a kvalifikačný postup
2007 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra histórie, odbor história
2007 - Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Doplnkové pedagogické štúdium, aprobačný predmet dejepis
2011 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny
Odborné zameranie
Slovenské dejiny 20. storočia s užším zameraním na existenciu a pôsobenie cirkví na Slovensku v 2. pol. 20. storočia. Problematika perzekúcie cirkví a štátnej cirkevnej politiky komunistického režimu.
Pedagogická činnosť
Cirkevné dejiny po reformácii; Slovenské dejiny 20. storočia; Seminár z najnovších slovenských dejín

Publikácie za posledné tri roky (2018-2020)

Zmeny vo vyučovaní náboženstva v školách na Slovensku v roku 1968 = Changes in religious education in schools in Slovakia in 1968 / Pavol Jakubčin.
In Studia Historica Tyrnaviensia XX. - Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta, 2019. - ISBN 978-83-8111-152-2. - S. 148-161.

Vyučovanie náboženstva v školách v rokoch 1948-1989 / Pavol Jakubčin.
In Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945-1989.  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - ISBN 978-80-568-0369-1. - S. 314-334.

Katolícke noviny kontroloval štát : Katolícke noviny oslavujú 170 rokov (XIV.) / Pavol Jakubčin.
In Katolícke noviny. ISSN 0139-8512. - Roč. 134, č. 51-52 (2019), s. 36-37 [print, online].

KN zažili po druhej svetovej vojne búrlivé roky : Katolícke noviny oslavujú 170 rokov (XIII.) / Pavol Jakubčin.
In Katolícke noviny. ISSN 0139-8512. - Roč. 134, č. 48 (2019), s. 4.

Slávenie sviatkov jari a organizovanie tzv. odpútavacích akcií / Pavol Jakubčin.
In Pamäť národa. ISSN 1336-6297. - Roč. 14, č. 3 (2018), s. 54-61 [print].

Vyučovanie náboženstva v školách na Slovensku v období normalizácie / Pavol Jakubčin.
In Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od obdobia normalizácie po pád komunizmu. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - ISBN 978-80-568-0123-9. - S. 129-137.

Kláštor cistercitov v Spišskom Štiavniku - vybrané aspekty z histórie / Pavol Jakubčin.
In Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku. Bratislava : Spektrum STU, 2018. - ISBN 978-80-227-4876-6. - S. 263-270 

Začiatky "ideologického zápasu o dušu dieťaťa" : vyučovanie náboženstva na Slovensku v rokoch 1948-1953 / Pavol Jakubčin.
In Pamäť národa. ISSN 1336-6297. - Roč. 14, č. 3 (2018), s. 23-34 [print].

Výber starších publikácií

Pastieri v osídlach moci. Komunistický režim a katolícki kňazi na Slovensku v rokoch 1948 – 1968. Bratislava 2012.
Zásah voči bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1950. In: HRABOVEC, Emília a kol.: Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave 1936 − 1989. Trnava 2011, s. 96 – 110.
Sources of the Czechoslovak Secret Services on the Ostpolitik. In: FEJÉRDY, András (ed.): The Vatican «Ostpolitik» 1958 – 1978. Roma 2015, s. 171 – 179.
Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy. Bratislava 2010 (spoluzostavovateľ s MArtinou Fiamovou)
Likvidácia reholí a ich život v ilegalite v rokoch 1950 – 1989. Bratislava 2010 (zostavovateľ)