Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

PhDr. Peter Guráň, PhD.

E-mail: 
sociol@truni.sk

Vzdelanie:
1980 – vysokoškolské vzdelanie v odbore sociológia, Univerzita Komenského v Bratislave
1983 – rigorózne štúdium Katedra sociológie, Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
2009 – doktorandské štúdium Katedra politológie, Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
Profesionálna kariéra:
1983-1989 – výskumný pracovník, Ústav filozofie a sociológie SAV
1990-1994 – zástupca riaditeľa, Sociologický ústav SAV
1994-1999 – zástupca riaditeľa pre výskum, Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny
1999-2005 – generálny riaditeľ sekcie rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
2005-2011 – vedúci odboru práv detí Slovenského národného strediska pre ľudské práva
2009 - Člen Výboru OSN pre práva dieťaťa, Úrad Vysokého komisára pre ľudské práva, Ženeva
Členstvá:
Členstvo v odborných organizáciach:
Člen Európskej populačnej komisie pri Rade Európy, Strassbourg (1998-2004)
Člen ChildONEurope, Florencia (sieť EÚ observatórií detstva) od r. 2004, spolupráca vo výskumných medzinárodných témach (deti bez sprievodu, postadopčné služby…)
Člen l´Europe d l´Enfance – medzivládnej skupiny odborníkov EÚ na oblasť politík pre deti
Člen AGE Platform pri Európskej komisii
Profesná orientácia:
výskum rodiny a rodinných vzťahov, rodinná politika, európske modely sociálnej politiky, práva detí, rodinná mediácia
Iné profesionálne skúsenosti
1993 – 1998 – projekt rodinný život Maďarsko, Poľsko, ČR
2004 – 2006 – rodová rovnosť, Luxembursko
2008 – 2010 – participácia detí, medzinárodné adopcie, Taliansko
2009 – 2011 - Litva- EU projekt-starostlivosť o deti po odchode z detského domova
2009 - expertná činnosť v oblasti ochrany práv detí v rámci OSN
2010 - prednášková činnosť v rôznych krajinách sveta   k téme nezávislého monitoringu ľudských práv a práv detí v rámci OSN
2013-2015 - spolupráca na projekte komparatívnych štúdií o vývoji rodiny v postkomunistických krajinách Univerzita v Kjóto, Japonsko
Podpredseda Výboru pre deti a mládež pri Rade vlády SR pre ľudské práva
Člen správnej rady Nadácie pre deti Slovenska
Člen predstavenstva Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku
Koordinátor medzinárodných projektov na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (najlepší záujem dieťaťa v súdnej praxi 2011-2012), rodinná mediácia
Dlhoročná prednášková činnosť pre učiteľov a žiakov stredných škôl v rámci Olympiády ľudských práv
Publikačná činnosť
Monografie:
1.    Guráň, P. – Filadelfiová, J.: People, Life and the Family. YFSF. Bratislava, l995 (Slovak/English).
2.    Guráň, P. – Filadelfiová, J., - Ritomský, A.: Atlas of Communities in Slovakia according the Family and Demographic Characteristics. Bratislava International Centre for Family Studies. Bratislava, l997 (Slovak/English).
3.    Filadelfiová, J. – Guráň, P.: Demographic Trends and Family in European Postcommunistic countries. Bratislava International Centre for Family Studies. Bratislava, l997 (Slovak/English).
4.    Filadelfiová, J. – Guráň, P.: (ed): Rodina a dedina. Esprima. Bratislava, l998 (Slovak).
5.    Guráň, P. – Šebová, N.: Medzištátne osvojenia. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,
Bratislava, 2007
6.    Guráň, P. – Rusňáková, E.: Deti cudzincov žijúcich na území SR. Nadácia za toleranciu a proti
Diskriminácii, project EQUAL, Bratislava, 2007
7.    Guráň, P. (ed): Správa o dodržiavaní práv dieťaťa v SR za rok 2008, Slovenské národné stredisko
pre ľudské práva, Bratislava, 2009
8.    Kolektív autorov – Slovník ľudských práv, Univerzita Komenského, Bratislava, 2013
Kapitoly v monografiách, odborných publikáciach a zborníkoch
1.    Divorces as a Social Problem. In: Aktuálne problémy sociológie rodiny. Veda. Bratislava, l988
2.    Territorial Differentiation of Divorce rates in Slovakia. In: Sňatečnost a rodina (Z. Pavlík) Akademie. Praha, l992
3.    Contemporary Family – Problems and Paradoxes, Elderly People (2 Chapters). In: The UN and the Family. Bratislava International Centre for family studies. Bratislava, l995 (Slovak /English).
4.    Familie und Lebensverhältnisse in der Slowakei. In.: Lebensverhältnisse in Osteuropa (W. Glatzer (Hg)) Campus Verlag. Frankfurt/New York, l996
5.    Demografický vývoj. In.: Slovensko l996. M. Bútora (ed.) IVO, Bratislava l997
6.    Obyvateľstvo a rodina, In: Slovensko l997. M. Bútora – T. Skladony (ed.) IVO. Bratislava, l998
7.    Vidiecka rodina 90. rokov: Hodnoty a stratégie. In: Vieme čo odmietame, vieme čo chceme? I. Radičová (ed.) S.P.A.C.E. Bratislava, l997
8.    Guráň, P. - Poláková, A.: Ľudské práva. In.: Slovensko 2006. Súhrnná správa o spoločnosti.  Bútora. M. - Kollár, M. – Mesežnikov, G. (ed.) IVO.  Bratislava, 2007
9.    Guidelines on Post-adoption services. ChildONEurope. Firenze, 2007 (English, Italian, Spain, French). 
10.    International adoption in the European Union, European parlament, Policy Department C, Brussels, 2009
11.    Guráň,P.: Medzinárodno-právna ochrana detí. In: Mediácia v oblasti sociálnoprávnej ochrany, Schavel, M. a kol., VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, 2011
12.    Guráň,P.: Práva detí. In: Vybrané texty k ľudským právam, kol.autorov, Univerzita Komenského, Bratislava, 2013
13. Guráň,P.: Práva detí a vzdelávanie. In : Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty.  
      Horná,D., Petocz,K. (ed.) Štátny pedagogický ústav, Bratislava, 2015
14. Guráň, P., Filadelfiová,J., Debnár,M. : Contemporary Family in Slovakia. In: Family and
      Social Change in Socialist and Post.socialist Societies, Rajkai,Z. (ed.) BRILL,
      Leiden/Boston, 2015
Pedagogická činnosť:
Sociálny štát a sociálna politika
Sociologická prax
Európske trendy v sociálnej politike
Rodinná politika a systém ochrany práv detí
Ľudské práva (teoretické koncepty a praktická aplikácia)