Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Peter Labanc, PhD.

E-mail: 
peter.labanc@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
pondelok 9:30 - 11:00; štvrtok 9:30 - 11:00 a podľa dohody

Vzdelanie a kvalifikačný postup

2007 - Mgr. - Katedra histórie FF TU v Trnave, odbor história

2011 - PhD. - Katedra histórie FF TU v Trnave, odbor slovenské dejiny

Študijné, výskumné a prednáškové pobyty

2010 - semestrálny študijný pobyt na Jagelovskej univerzite v Krakove (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Poľsko)

2010 (november) - Štipendium kráľovnej Hedvigy (Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi) udeľované rektorom Jagelovskej univerzity vedeckým pracovníkom a doktorandom zo strednej a východnej Európy.

2017 (apríl) - prednáškový pobyt na Univerzite Hradec Králové (Hradec Králové, Česká republika)

2018 (máj - jún) - archívny výskum vo Vatikánskom tajnom archíve (Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano)

2019 (apríl) - SCUSI Spring School, Workshop Digital Scholarly Editions: Manuscripts, Texts, and TEI Encoding (Stresa, Taliansko)

2019 (máj) - RIDICS - Workshop Základy XML TEI (Praha, Česká republika)

2019 (máj - jún) - archívny výskum v Archíve Apoštolskej penitenciárie (Archivio storico della Penitenzieria Apostolica, Rím, Taliansko)

Odborné zameranie

stredoveká šľachta, cirkevná hierarchia, prosopografia stredovekej spoločnosti a toponymia

Pedagogická činnosť

Úvod do štúdia dejepisu; Slovenské stredoveké dejiny; Cirkevné dejiny do reformácie

Získané granty (vedúci projektu)

VEGA 1/0610/13 - Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku

VEGA 1/0162/16 - Corpus Toponymicum Mediaevalis Slovaciae

KEGA 013TTU-4/2020 - Digital Humanities v historických vedách a archeológii - príprava nového univerzitného predmetu

Výber najdôležitejších publikácií

Spišskí prepošti do roku 1405 (2011)

Vývoj šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia (2013)

Spišské prepoštstvo na prelome stredoveku a novoveku I. (2015, v spoluautorstve s Miroslavom Glejtekom)

Vybrané najnovšie štúdie

Kariéra spišského prepošta Mutimíra. K personálnemu a kultúrnemu tranferu v Uhorskom kráľovstve v polovici 13. storočia (2020, v spoluautorstve s Miroslavom Glejtekom)

Mapy stredovekých uhorských diecéz (2020)

K okolnostiam vzniku sídel na Zamagurí a vývoj ich držby do polovice 14. storočia (2020)

Vybrané skriptá a učebné texty

Cvičenia z historickej chronológie. Spôsoby datovania v stredovekom Uhorsku (2016, v spoluautorstve s Miroslavom Glejtekom)

Cvičenia zo stredovekej latinskej paleografie. Uhorské listinné písmo v 13. - 16. storočí (2016, v spoluautorstve s Miroslavom Glejtekom)

Kompletnú bibliografiu s podrobnosťami si môžete prezrieť tu.

Niektoré práce sú dostupné tu.