Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Radoslava Ristovska, PhD.

E-mail: 
radoslava.ristovska@truni.sk

Vzdelanie a kvalifikačný postup:

2004 – 2009 – Mgr. – Katedra histórie FF TU v Trnave, odbor história

2010 – 2013 – PhD. – Katedra histórie FF TU v Trnave, odbor slovenské dejiny

2016 – 2018 - FF UCM Trnava, doplnkové pedagogické štúdium, aprobácia: dejepis

- od 2019 – predsedníčka Sekcie pre cirkevné dejiny SHS pri SAV, Bratislava

Odborné zameranie:

slovenský a všeobecný novovek (19. a začiatok 20. storočia), hospodárske dejiny panstiev, dejiny šľachty, cirkevné dejiny

Grantová činnosť:

Členka riešiteľských kolektívov: 

- VEGA č. 1/0645/17 Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia 
- VEGA č. 1/0451/20 Fenomén hradných panstiev a determinanty ich hospodárskeho vývoja v novoveku 
- APVV-16-0619 Rímska kúria a Uhorské kráľovstvo v komunikačnej interakcii v stredoveku (s osobitným zreteľom na územie dnešného Slovenska

Pedagogická činnosť:

Z dejín Trnavy a Trnavskej univerzity

Všeobecné dejiny novoveku II.

Vývoj slovenskej historiografie

Cirkevné dejiny po reformácii

Seminár zo slovenských novovekých dejín

Seminár zo všeobecných novovekých dejín

Pramene novovekých slovenských dejín

Prvá svetová vojna

Publikácie:

RISTOVSKÁ. Radoslava. Druhá polovica 19. storočia v hospodárskych dejinách dolnokrupského veľkostatku. Krakov ; Trnava : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta TU, 2019, 163 s. ISBN 978-83-8111-153-9.

RISTOVSKÁ. Radoslava. Panstvo Futak a dôsledky revolučných rokov 1848-1849. In. Studia Historica Tyrnaviensia XX. Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta, 2019, s. 83-98. ISBN 978-83-8111-152-2.

RISTOVSKÁ. Radoslava.Chov koní na panstve Futak v druhej polovici 19. storočia. In. Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Trnavská univerzita v Trnave, 2019, s. 383-400. ISBN 978-83-8111-158-4.

RISTOVSKÁ. Radoslava.The descendants of Count Franz Folliot de Crenneville and Countess Hermine, née Chotek. In. Nemesi és polgári szerepek, reprezentáció és interpretáció. Eger : Líceum Kiadó, 2016, s. 193-200. ISBN 978-615-5621-33-8.

RISTOVSKÁ. Radoslava. Panstvo Dolná Krupá a jeho majetky v druhej polovici 19. storočia. In. Studia Historica Tyrnaviensia XIX. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - ISBN 978-83-8111-013-6. - S. 266-279. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2017, s. 266-279. ISBN 978-83-8111-013-6.

RISTOVSKÁ. Radoslava. Postavenie grófa Františka Folliot - Crenneville a grófky Hermíny Folliot - Crenneville, rod. Chotekovej v najvyššej spoločnosti druhej polovice 19. storočia. In. Prudentissimae dominae nobis honorandae. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, 2015, s. 451-469. ISBN 978-80-8082-850-9.