Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

E-mail: 
silvia.mihalikova@savba.sk

Vzdelanie a odborná kvalifikácia:
1976        prom. fil., Filozofická fakulta Univerzita Komenského, sociológia
1985        PhDr., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, sociológia
1987        CSc./ekvivalent PhD., Filozofická fakulta Univerzita Komenského, sociológia
1997        docentka, Filozofická fakulta Univerzita Komenského, odbor: politológia
2005        mimoriadna profesorka , FSEV UK
2009        profesorka, FSEV UK odbor 3.1.8. teória politiky
Doterajšie pracoviská :
2015 – profesorka, Katedra sociológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
2014 – riaditeľka Sociologického ústavu  SÚ SAV
2010 – 2014 dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK)
2009 – profesorka , riaditeľka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK
2005 – mimoriadna profesorka, riaditeľka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných                vzťahov, FSEV UK    
2002 – 2005     docentka, Katedra politológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského
2003 –  doteraz, hosťujúca profesorka, Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien
2001 – doteraz, vedecká spolupracovníčka a PhD školiteľka Forschungsstelle Osteuropa, Universität Bremen
1999 – 2001 vedecká pracovníčka Forschungsstelle Osteuropa, Universität Bremen, Nemecko
1990 – 1999 odborná asistentka, docentka, Katedra politológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského
1976 – 1990  Filozofická fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Dlhodobé študijné pobyty (výber):
•    september 1999 – november 2001, výskumná pracovníčka Forschungsstelle  Osteuropa, Universität Bremen, ( projekt: Between Tradition and Modernity – Political Symbolism in Slovakia – individuálny výskumný projekt)
•    január – marec 1998, spolupracovníčka Robert Schuman Centre, European University Institute, Florence ( projekt: Slovakia on the Verge of Isolation? Divided Society - Divided Political Culture and the Process of EU Enlargement)
•    september  – december 1997, výskumná spolupracovníčka Centre for European Security Studies, University of Groningen ( projekt: Democratizing Slovak Society - Civil-Military Relations after 1989)
•    september 1995 – január 1996, visiting scholar fellowship udelený  Social Science Research Council, New York, New School for Social Research, New York (výskumný projekt: Democratic Political Culture as a Pre-Condition for Developing Stable Democracy in Eastern European Countries. The Case of Slovakia)
•    jún – júl 1994, Montreal, Canadian Human Rights Foundation (účastníčka kurzu: International Human Rights Training Programme)
•    máj 1994, Department of Government, Strathclyde University, Glasgow, Scotland, hosťujúca lektorka
•    december 1993, European University Center for Peace Studies, Stadtschlaining, Rakúsko, odborná lektorka rekvalifikačného kurzu pre učiteľov stredných a vysokých škôl zo strednej Európy
•    máj 1993, Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien, hosťujúca lektorka
•    marec – júl  1992, projekt TEMPUS, Katolieke University Leuven, Belgicko (Curricula Development in Political Science)
Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov:
•    1991 – 1995 členka grantovej komisie VEGA MŠ SR
•    od 1993 – 2012 členka vedeckej rady Politologického ústavu SAV
•    od 1993 – 2012 výkonná riaditeľka UNESCO Centra pre výchovu k ľudským právam na Univerzite Komenského v Bratislave
•    1994 – 1998 predsedníčka Slovenského združenia pre politické vedy
•    od 1995 – členka medzinárodného výskumného združenia Forum Eastern Europe, vedúca európskej časti
•    od 1999 – členka redakčnej rady Politologická revue, vydáva České združenie pre politické vedy, od 1997 členka redakčnej rady časopisu Kritika & Kontext, od 2000 členka redakčnej rady Politické vedy (UMB Banská Bystrica), od 2007 členka edičnej rady IESIR Working Papers (ÚEŠ MV FSEV UK)
•    2002 – 2005 držiteľka Jean Monnet Chair in European Integration - Political Science
•    od 2004 členka Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
•    od 2012 členka Vedeckej rady FSV UCM Trnava
•    2005 – získanie Jean Monnet European Centre of Excellence
•    hosťujúca profesorka na univerzitách vo Viedni a v Brémach
•    2003 - 2006 členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MŠ SR pre politológiu
•    od decembra 2004 členka PhD kolégia pre Humanitné vedy na Akadémii vied vo Viedni
•    2004 - 2010 členka Standing Committee for Social Sciences, European Science Foundation
•    2006 - 2009 prezidentka Central European Political Science Association
•    2010 – 2012 členka Akreditačnej komisie SAV
•    2010 – 2014 – členka Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave
•    od 2011 – členka Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
•    od 2014 – členka hodnotiaceho panelu Akreditačnej komisie AV ČR
•    od 2014 – predsedníčka Vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti
•    od 2016 – členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK, Vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Výber výskumných projektov za ostatných 6 rokov:
1/ Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE)
Doba trvania: 01.07.2016 – 30.06.2020
Program: APVV-15-0653
Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
2/ Usporiadanie uznania v Európskej únii a malé členské štáty (EURECOR)
Doba trvania: 01.07.2016 – 30.06.2020
Program: APVV-15-0732
Riešitelia za Sociologický ústav: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Mgr. Róbert Klobucký, PhD.
Zodpovedný riešiteľ: prof. Jozef Bátora, PhD. (Katedra politológie, FFUK)
3/ Vidiecke spoločenstvá a vidiek v procese zmien
Hlavný riešiteľ: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.
Zástupca hlavného riešiteľa: Prof. PhDr., Silvia Miháliková, PhD.
Projekt VEGA 2/0068/16
Doba riešenia projektu: 2016 – 2018
4/ Communicating Europe, European Science Foundation
Hlavná riešiteľka: Prof. PhDr., Silvia Miháliková, PhD.
GB09-SC4-SS-SO-00
Doba riešenia projektu:  2009-2010
5/ Forward Look: Central and Eastern Europe Beyond Transition: Convergence or Divergence in Europe, European Science Foundation
Zodpovedná riešiteľka za SR: Prof. PhDr., Silvia Miháliková, PhD.
GB09-FL-SS- 022
Doba riešenia projektu:  2009-2011
6/ Malé európske štáty a vplyv globálnej finančnej krízy
Nórske fondy, NIL-II-007
Doba riešenia projektu: 2010-2012
Členka výskumného tímu: Prof. PhDr., Silvia Miháliková, PhD.
Zodpovedný riešiteľ: doc. Jozef Bátora, PhD. (FSEV UK)
Pedagogická činnosť:
Sociológia politiky
Všeobecná sociológia III.
Sociológia kultúry
Sociologické teórie modernej a postmodernej spoločnosti
Teórie sociálnej zmeny
Európske politické kultúry
Symboly a mýty v spoločenskom živote