Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Simona Navarová

E-mail: 
simona.navarova@tvu.sk

Vzdelanie:

od 2016: Filozofická fakulta TU v Trnave, doktorandské štúdium v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce

2010-2015: Filozofická fakulta TU v Trnave, bakalárske a magisterské štúdium v odbore psychológia

Účasť na vedeckých grantoch:

Projekt APVV-15-0085: Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov, roky riešenia: 2016-2019

Pedagogická činnosť:

Seminár Všeobecnej psychológie

Pracovné skúsenosti v odbore psychológia:

od 2015: CPPPaP Hlohovec – psychológ

Vybrané doplňujúce vzdelanie:

2016-2017: Adaptačné vzdelávanie začínajúceho odborného zamestnanca

2016: KUPOZ – program na rozvoj pozornosti

2016: Test školskej pripravenosti: odborné školenie VÚDPaP

2015: Vstupný vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich

Ďalšie odborné a prednáškové činnosti:

Semináre a metodické stretnutia pre učiteľov

Súbor prednášok o školskej zrelosti pre rodičov

Skupinové programy primárnej a sekundárnej prevencie pre základné školy

Stimulačný program pre deti predškolského veku