Skočiť na hlavný obsah
E-mail
vladimir.varsik@truni.sk
Telefón
033/5939371
Konzultačné hodiny
piatok 11.10-13.10, iný termín podľa dohody (LS 2021/22)
Miestnosť
č. 412

Je medzinárodne uznávaným odborníkom na problematiku rímsko-germánskych vzťahov. Zameriava sa na chronológiu germánskych sídlisk a dlhodobo skúma kvádsku rezidencii v Cíferi-Páci a rímsky kastel v Gerulate. Viedol početné terénne výskumy – najvýznamnejšie vo Veľkom Mederi, Bratislave – Rusovciach, Trnávke a Vajnoroch, Lozorne a v Beckove.
Svoje skúsenosti odovzdáva na prednáškach i pri vedení početných bakalárskych a diplomových prác.
1983-1987: štúdium archeológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1989: rigorózna skúška (PhDr.)
1998: CSc. – dizertačná práca: Štruktúra germánskych sídlisk z 2.-3. stor. na juhozápadnom Slovensku (Branč a Veľký Meder), Archeologický ústav SAV.
2011: docent, habilitácia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave – habilitačná práca: Varsik, V: Germánske osídlenie na východnom predpolí Bratislavy. Sídliská z doby rímskej v Bratislave-Trnávke a okolí. Nitra 2011, 404 strán.

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Členstvá:
Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
Člen Odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore 2.1.26 klasická archeológia na TU
Člen Redakčnej rady zborníka Rocznik Wieluński (Wieluń)
Člen Redakčnej rady zborníka Anodos a Anodos-Supplementum (Trnava)
Člen Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV
Člen Pro Archaeologia Classica, o.z.
Člen Spoločnosti Antona Točíka

Najvýznamnejšie publikácie:
Varsik, V.: Das römische Lager von Rusovce-Gerulata. Ein Beitrag zu Lokalisierung und Anfängen. Jahrbuch des Römisch-germanischen Zentralmuseums Mainz 43, 1996 (1998) 531-600.
Kolník, T. – Varsik, V. – Vladár, J.: Branč. Germánska osada z 2. až 4. storočia. Eine germanische Siedlung vom 2. bis zum 4. Jahrhundert. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2007. 367 s. ISBN 978-80-88709-98-5.
Varsik, V: Germánske osídlenie na východnom predpolí Bratislavy. Sídliská z doby rímskej v Bratislave-Trnávke a v okolí. Veda, Bratislava – Archeologický ústav SAV, Nitra 2011, 404 s. ISBN 978-80-89315-34-5
Zábojník, J. - Varsik, V. Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Veľkom Mederi = Burial ground from the Avar kaganat period in Veľký Meder. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2021. 236 s. Archaeologia Slovaca Monographiae : Fontes, Tomus XXXII. Dostupné na internete: http://www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/Velky%20Meder.pdf. ISBN 978-80-8196-01-5.
Varsik, V.– Kolník, T. (mit Beiträgen von T. Štolcová und J. Minaroviech-Ratimorská): Cífer-Pác. Eine spätantike Residenz im Quadenland. Teil 1-2. 1. vyd. - Bonn : Dr. Rudolf Habelt, 2021. - 420 s. + 236 s. [print]. - (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 369). - ISBN 978-3-7749-4335-3.

Aktuálne riešené granty:
VEGA 1/0240/21- Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine
Doba riešenia: 2021-2024; Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Varsik, PhD.

Absolvované zahraničné štipendijné pobyty:
•    1993: Mainz, Nemecko, Römisch-Germanisches Zentralmuseum
•    2001-2002: Frankfurt a. M., Nemecko, Römisch-Germanische Kommission des DAI, štipendium Nadácie Alexandra von Humboldta

Pedagogická činnosť:
•    Slovensko a Rímska ríša
•    Archeológia rímskych provincií
•    Okrajové oblasti antického sveta
•    Seminár z rímskoprovinciálnej archeológie