Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

E-mail: 
zuzana.lopatkova@truni.sk

Životopis
2000 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, študijný odbor história
2006 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny
2006 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, rigorózne štúdium v odbore história.
2011 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, habilitácia v odbore slovenské dejiny
Vedecko-výskumná činnosť
Vybrané problémy z oblasti novovekých slovenských dejín, cirkevné dejiny, regionálne dejiny (malokarpatský región), dejiny školstva, osobnosti slovenských novovekých dejín
Najvýznamnejšie publikované práce
Martin Kollár 1853-1919. Trnava: Filozofická fakulta TU, 2009, 196 s., ISBN: 978-80-8082-291-0
Vývoj cirkevnej správy na území neskoršieho Trnavského vikariátu v 16. – 18. storočí. In: Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. V. Rábik a kol. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010.  ISBN 978-83-7490-347-9
Kanonické vizitácie Smolenického dekanátu v 18. storočí. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2011, 389 s., ISBN 978-80-8082-450-1.
Cirkevné dejiny v novoveku z pohľadu kanonických vizitácií. In Pontes ad fontes. Církevní dějiny ve světle PVH a příbuzných oborů. Hradec Králové : FFH, 2011 (vyšlo 2012), ISBN 978-80-260-1384-4.
The Education in the countryside around Trnava in the Early Modern Period. In  Kultura i Wychowanie, Nr. 1 (1), 2011.
Kanonické vizitácie severozápadnej časti Podhorského dekanátu v 2. polovici 16. storočia a v 17. storočí. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. 179 s., [8,95 AH]. ISBN 978-83-7490-740-8.
Účasť na vedeckých grantoch
Hlavná riešiteľka grantového projektu VEGA Kanonické vizitácie ako historický prameň (č. proj. 1/0208/10)
Riešiteľka grantového projektu VEGA Slovenské dejiny vo svetle dokumentov z vatikánskych archívov (č. proj. 1/0655/08).
Riešiteľka grantového projektu VEGA Premeny novovekej spoločnosti (č. proj. 1/0391/08)
Riešiteľka grantového projektu VEGA Pramene k slovenským novovekým dejinám (č. proj. 1/0658/11)
Riešiteľka grantového projektu VEGA Vrchnostenská správa panstiev (č. proj. 1/0170/14)
Riešiteľka grantového projektu VEGA Pedagogické myslenie na Slovensku od r. 1918 po súčasnosť (č. proj. 1/0263/14)
Pedagogická činnosť
Slovenské dejiny v novoveku I. (1526-1780)
Slovenské dejiny v novoveku II. (1780-1918)
Kanonické vizitácie v slovenských dejinách
Reformácia a rekatolizácia na Slovensku (výberová prednáška)
Slovenské národné obrodenie (výberová prednáška)
Cirkevné dejiny Slovenska
Pramene k slovenským novovekým dejinám
Seminár k novovekým slovenským dejinám
Učebné texty
Z dejín Trnavy a Trnavskej univerzity. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2011, 70 s. ISBN 978-80-8082-464-8
Cirkevné dejiny stredovekého Slovenska. Učebné texty. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2013, 80 s., ISBN: 978-80-8082-639-0