Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. stupeň

Charakteristika

Magisterský program Sociológia je štvorsemestrálny študijný program zameraný na nadobudnutie nových teoretických a praktických poznatkov zo sociologickej teórie, metodológie sociológie a iných príbuzných sociálnych vied, histórie sociologického myslenia, a poznatkov z ďalších sociálno-vedných odborov rozširujúcich sociologické poznanie sociálneho sveta (sociológia politiky, sociálne a verejné politiky, sociálna stratifikácia, rodové štúdie, rodinné a pracovné právo, ľudské práva, štatistické metódy, demografia, informatika, sociológia spotreby, sociológia médií, sociológia výchovy, sociológia vedy a techniky, adiktológia...). Zameriava sa na kultivovanie chápania zložitých teoretických výkladov vývoja súčasnej spoločnosti, kultúry a politiky  na základe poznania minulých a súčasných společnosti. Ponúka široké spektrum základných kvalitatívnych a kvantitatívnych sociálnovedných výskumných metód. Vo vzdělávacím procese je daný dôraz na schopnosť samostatne riešiť a analyzovať sociálne problémy a javy, realizovať sociologické výskumy, aplikovať teoretické poznatky pri riešení praktických problémov pri práci s ľuďmi, v organizáciách verejného, súkromného a neziskového sektora, navrhovať a riešiť projekty v rozličných oblastiach sociálnej praxe a vo vedeckom skúmaní.


Profil absolventa

Absolvent magisterského študijného programu Sociológia získa rozsiahle teoretické a metodologické znalosti, poznatky a zručnosti, ktoré môže aplikovať v oblasti skúmania a analýzy sociálnych javov a problémov, ako aj špecializované vedomosti z iných špecializovaných oblastí ako sú štatistika, matematické modelovanie, sociálne a verejné politiky, rodové štúdie, migračné štúdie, politológia informatika apod. Získa schopnosť samostatne analyzovať aktuálne sociálne problémy, navrhovať riešenia sociálnych problémov v regiónoch a organizáciách v oblasti personálneho riadenia a ľudských zdrojov a realizovať výskumné projekty v sociálnej oblasti v rámci Slovenska a jeho regiónov, ako aj v rámci Európskej únie a inštitúcií a organizácií pôsobiacich na Slovensku a v Európskej únii. Absolvent magisterského programu sociológia môže nájsť uplatnenie pri práci s ľuďmi, vo verejných inštitúciách a organizáciách, v mediálnom sektore, v sektore služieb a v neziskových organizáciách.