Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pozvánka na vedecké kolokvium venované výskumu diel M. Bela

Belovský výskum:    Súčasnosť a potenciál do budúcnosti

Vedecké Kolokvium

Trnavská univerzita, Filozofická Fakulta, Katedra Klasických Jazykov

7. Február 2019

 

Dopoludňajší blok 10:30 – 12:30 hod

 

Doc. Erika Juríková:       Belovský výskum a jeho smery v poslednom desaťročí

Doc. Juraj Hladký:         O výkladoch vlastných mien v belových notíciách

Prof. Ján Lukačka:Bel a slovenské dejiny

Prof. Vladimír Rábik:       Možnosti využitia belovho diela pre výskum cirkevných dejín

Prestávka na kávu

Mgr. Lucia Nováková, PhD.:     Matej bel a jeho dielo vo svetle archeologických výskumov: niekoľko poznámok k výkladu o nitrianskej stolici.

Prof. Peter Chrastina:    Kontexty belovho diela v historickej geografii a enviromentálnej histórii

Prof. Zuzana Beňušková:         Význam diela mateja bela pre etnológiu v 21. storočí

Obed 12:30 – 13:30 hod.

 

 

 

Popoludňajší blok 13:30 – 16:00 hod

 

Doc. Imrich Nagy:                    Príspevok mateja bela k výskumu dejín miest na slovensku

Mgr. Daniel Kianička, PhD.:    Belov prínos k problematike baníctva a mincovníctva

Mgr. Lenka Fišerová:               Belove opisy historických stavieb a ich okolia z pohľadu historickej muzeológie

Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD.:       Ikonografia a ikonológia grafík v belových notíciách

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.:    Matej bel a vinohradníctvo (základné postrehy)

 

Prestávka na kávu

 

Doc. Ľudmila Buzássyová:       Matej bel v kontexte dobovej gramatografie a jazykovedných teórií

Doc. Erika Juríková:                Bel ako tvorca a súčasť tzv. historia litteraria

Mgr. Katarína Karabová, PhD.:        Belove filozofické náhľady a nadhľady

Mgr. Jozef Kordoš, PhD.:        Ľudová slovesnosť ako zdroj aitiologických výkladov v tekovskej stolici

 

Diskusia a Záver

 

 

Podujatie sa koná v rámci riešenia projektu KEGA č. 016TTU-4/2017 Kultúrne a historické pozadie vzniku latinských diel slovenskej proveniencie v období baroka.