Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Sambucus

V septembri 2005 katedra pripravila na vydanie prvé číslo zborníka s názvom Sambucus venovaný tematike pôvodnej Trnavskej univerzity, v ktorom boli zverejnené príspevky jej členov ako aj ľudí zaoberajúcich obdobím 17. – 18. stor. Sambucus sa medzitým vyprofiloval na jediné domáce odborné periodikum zamerané na klasickú filológiu, latinskú medievalistiku a neolatinistiku. Každoročne prináša v rámci zverejnených štúdií najnovšie poznatky z aktuálneho vedeckého bádania kolegov doma i v zahraničí. V recenziách a správach ich autori reagujú na najnovšie publikácie z oblasti klasických štúdií.


Pokyny pre prispievateľov

Rozsah: 12 – 15 NS
Typ písma: Times New Roman
Veľkosť: 12
Riadkovanie: 1,5
Nadpis a podnadpisy: bold

Cudzojazyčné resumé (nemecké, anglické, francúzske, latinské) v rozsahu cca 15 riadkov s preloženým nadpisom textu

Kľúčové slová:
5


Latinský text: v texte kurzívou bez úvodzoviek, v poznámkach v úvodzovkách bez kurzívy
Grécky text: nevkladať znaky pomocou symbolov – preferovaný font Palatino Linotype

Odkazy na literatúru (neuvádza sa bibliografia na konci):
- pri prvej zmienke kompletné vydavateľské údaje bez ISBN
- pri ďalších zmienkach skrátený názov + citovaná strana/strany
- používané latinské skratky: ibidem, c. d., Cf., in

Príklady zápisov odborných publikácií

Monografia: DEMMERLE, Eva. Habsburgovci. Predslov Otto Habsburský. Bratislava: Slovart 2012. 259 s.


Kolektívna monografia: NEWERKLA, Stefan Michael – PETRBOK, Václav – VYKYPĚLOVÁ, Taťána: Maximilian Schimek. Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik: Leben, Werk, Editionen. Bohemoslavica abscondita 2. Wien: Holzhausen 2014. 283 s.

Zborník: AUGUSTÍNOVÁ, Eva: Oslavné tlače venované panovníkom pri príležitosti ich korunovácie vydané na Slovensku v 16. – 19. storočí. In: Základný výskum historických knižných dokumentov a fondov. Výskumný projekt Pamäť Slovenska – národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva. E. Augustínová (ed.). Žilina: Žilinská univerzita 2013, s. 23 – 33.

Periodikum: NEWERKLA, Stefan Michael: Maximilianus Venceslaus Schimek – magni vir ingenii, magnaeque industriae, homo eruditus et politicus. Listy filologické 137/2014, č. 1-2, s. 73 – 95.