Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Stanovisko Akademického senátu FF TU k medializovaným výpovediam viacerých pedagógov Katedry filozofie

Stanovisko Akademického senátu FF TU k medializovaným výpovediam viacerých pedagógov Katedry filozofie

Akademický senát Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pozorne sleduje situáciu, ktorá je medializovaná. Konštatujeme, že na pôde Filozofickej fakulty nedochádza k porušovaniu etických princípov ani pravidiel akademického prostredia. Filozofická fakulta je plne funkčná, existujúci študenti vo všetkých stupňoch štúdia, aj noví uchádzači o štúdium, majú vytvorené podmienky pre štúdium aj pre úspešné absolvovanie štúdia na fakulte. Súčasné vedenie Filozofickej fakulty poskytuje záruku dôstojnej spolupráce so všetkými katedrami a všetkými pracovníkmi fakulty a vytvára dostatočný priestor na komunikáciu v rámci Kolégia dekana, Akademického senátu, stretnutí akademickej obce i v rámci osobných stretnutí.

V Trnave, 19. 6. 2019

Zdroj: 
Akademický senát FF