Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
29.03.2023

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV KONČIACICH ROČNÍKOV

Pokyny pre študentov končiacich ročníkov FF TU v Trnave k odovzdávaniu a evidencii záverečných prác a prihlasovaniu na štátnu skúšku

Milé študentky, milí študenti,

dovoľujem si Vás informovať o priebehu ukončenia letného semestra akademického roka 2022/2023, o evidencii záverečných prác a prihlasovaní sa na štátnu skúšku.

Hodnotenie do systému MAIS
Prosím študentov končiacich ročníkov, aby ste si skontrolovali zaevidovanie hodnotenia predmetov v systéme Mais do 18.04.2023 (magisterské štúdium) a do 25.04.2023 (bakalárske štúdium).

Odovzdávanie záverečných prác

Záverečné práce sa budú odovzdávať podľa aktuálneho harmonogramu štúdia akademického roka 2022/2023.

 1. Diplomové práce sa odovzdávajú 19.04.2023 od 9:00 do 12:00 h. a od 13:00 do 15:00 h. v aule na 1. poschodí (1A1).
   
 2. Bakalárske práce sa odovzdávajú 26.04.2023 od 9:00 do 12:00 h. a od 13:00 do 15:00 h. v aule na 1. poschodí (1A1).
   
 3. Podľa Študijného poriadku FF TU čl. 22, ods. 4 a čl. 30, ods. 4 môže študent so súhlasom vedúceho katedry z vážnych dôvodov požiadať o predĺženie termínu odovzdania záverečnej práce maximálne o 7 kalendárnych dní. Práce odovzdané po tomto termíne nebudú prijaté. Žiadosť spolu so stanoviskom vedúceho/vedúcej katedry adresuje študent prodekanke pre študijné a sociálne veci. Bez uvedených náležitostí nebude žiadosť prijatá ani zaevidovaná.
   
 4. Záverečná práca sa odovzdáva podľa Študijného poriadku FF TU v 2 exemplároch v pevnej väzbe + 1 ks na CD-nosiči. Formálnu stránku práce upravuje Smernica rektora TU č. 20/2021 Smernica o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác.
   
 5. Záverečnú prácu je potrebné najneskôr 3 dni pred odovzdaním nahrať do Evidencie záverečných prác (ďalej EZP).
   
 6. Študent spolu so záverečnou prácou odovzdáva:
  a) analytický list,
  b) potvrdenie o odovzdaní súboru do EZP,
  c) potvrdenie originality 3 exempláre vytlačené z MAIS-u, (bez časti „Plain text dokumentu na kontrolu“) ktoré dostane po nahraní práce (do cca 3 dní). Potvrdenie originality vloží študent do každej práce. 1 exemplár odovzdá pracovníčke CPK,
  d) vyplnenú a podpísanú Licenčnú zmluvu v 2 exemplároch,
  e) výpis výsledkov štúdia za celé štúdium so zapísanými všetkými hodnoteniami vytlačené z MAISU. Výpisy výsledkov štúdia s nezapísanými hodnoteniami a nepodpísané študentom nebudú prijaté a prihláška na štátnu skúšku nebude akceptovaná,
  f) prihlášku na štátnu skúšku.
   
 7. Po odovzdaní záverečnej práce potvrdia pracovníčky Centra prvého kontaktu (ďalej CPK) tlačivo Potvrdenie o odovzdaní súboru do EZP.
   
 8. Výpis výsledkov štúdia za celé štúdium so zapísanými všetkými hodnoteniami (vytlačený z MAISU), potvrdenie o odovzdaní súboru a prihlášku na štátnu skúšku odovzdá študent na študijnom oddelení. Prihlášku si študent vytlačí z webovej stránky fakulty. Študent je sám zodpovedný za zapísanie hodnotení do MAISU, nie je možné, aby jednotlivých vyučujúcich kontaktovali pracovníčky CPK alebo referentky študijného oddelenia. Výpisy výsledkov štúdia s nezapísanými hodnoteniami a nepodpísané študentom nebudú prijaté.
   
 9. Študent, ktorý z rozličných príčin neodovzdá v stanovenom termíne záverečnú prácu, môže sa zúčastniť štátnej skúšky z ostatných jej predmetov. Študent, ktorý sa v akademickom roku 2022/2023 nezúčastní štátnej skúšky, zašle túto informáciu emailom na študijné oddelenie referentke p. Zlate Cisárovej (email: zlata.cisarova [at] truni.sk).
   
 10. Posudky školiteľa a oponenta na záverečné práce budú nahrané v EZP systéme najneskôr 5 pracovných dní pred obhajobou záverečnej práce, aby boli k dispozícii študentovi.

 

 

Prajem Vám pevné zdravie a veľa tvorivých síl do ukončenia Vašich záverečných prác.

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD., v. r.
prodekanka pre študijné a sociálne veci

V Trnave, 29.03.2023