Skočiť na hlavný obsah

S dejinami najstaršieho slobodného kráľovského mesta  na území Slovenska sú úzko späté  dejiny Trnavskej univerzity, ktorá bola v období rokov 1635-1777 významnou súčasťou stredoeurópskeho univerzitného vzdelávania. V dôvodovej správe k návrhu zákona, ktorým Slovenská národná rada v roku 1992 obnovila činnosť Trnavskej univerzity, sa poukazuje na odkaz na historickú univerzitu, pričom sa zdôrazňuje význam  tohto "klenotu slovenského národa pre súčasné úsilie o obrodu jeho duchovnej slobody, kultúry a humanizmu". Filozofická fakulta bola konštitutívnou fakultou historickej Trnavskej univerzity. Pôsobilo na nej mnoho učencov, ktorí obohatili  a ovplyvňovali svojimi názormi a postojmi európske myslenie.        

Naša fakulta je jednou z dvoch konštitutívnych fakúlt i obnovenej univerzity, ktorá sa hlási k akademickým tradíciám svojej predchodkyne, uznáva humanistické princípy a rešpekt k ľudskej dôstojnosti. Filozofická fakulta poskytuje široké a ucelené vzdelávanie v spoločenských, behaviorálnych, historických a humanitných vedách a patrí medzi najvýznamnejšie humanitne orientované pracoviská na Slovensku. Sme fakultou modernou s kvalitnými a živými kontaktmi v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu s mnohými partnerskými inštitúciami v zahraničí rozvíjajúcou a podporujúcou mobility pedagógov i študentov.

Trnavská univerzita a jej fakulty  majú vytvorený vnútorný systém kvality a snažia sa o jeho efektívne uplatnenie v praxi, čo umožňuje  absolventom úspešne nachádzať svoje uplatnenie aj v medzinárodnom kontexte. V roku 2014 bola univerzite udelená prestížna značka diplomov ECTS Label a DS Label a v roku 2016  získala v kategórii organizácii verejného sektora Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu. Základnou podmienkou poskytovania kvalitného vysokoškolského vzdelávania sú kvalitní vysokoškolskí pedagógovia a vedci, ktorí sú schopní uvažovať a spolupodieľať sa na rozhodovaní o témach dôležitých pre jednotlivca, rodinu, národ i pre celé ľudstvo. Filozofická fakulta je aktívnou súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho výskumného priestoru, podporuje slobodu vzdelávania a vedeckého bádania, pôsobí na nej veľa výnimočných osobností rešpektovaných v pedagogickom a vedeckom prostredí na Slovensku ako aj v zahraničí. K zatraktívneniu štúdia na niektorých katedrách prispieva i hosťovanie uznávaných zahraničných expertov.

Štúdium na Filozofickej fakulte prebieha kreditovým spôsobom štúdia vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Jej katedry predstavujú koncentráciu zdrojov vedy a vzdelávania, ako aj profesionálnej odbornosti. Slová v znaku našej fakulty "Ab igne ignem" (oheň z ohňa) sú pre nás predovšetkým výzvou odovzdávať mladej generácii skúsenosti, hodnoty, silu slušnosti, ľudskosti a kultúrnosti, rozvíjať a využívať tvorivý a intelektuálny potenciál talentovaných ľudí, ktorým záleží na budúcnosti našej spoločnosti.