Skočiť na hlavný obsah

Filozofická fakulta bola konštitutívnou súčasťou historickej Trnavskej univerzity, ktorá patrila už od dôb svojho založenia (r. 1635) medzi najvýznamnejšie vzdelávacie inštitúcie pôsobiace na území dnešného Slovenska. Obnovená Trnavská univerzita (r. 1992) tak nadväzuje na geografickú históriu a ideovú tradíciu, duchovné hodnoty a kresťanskú kultúru jednej z najstarších univerzít strednej Európy.

Filozofická fakulta je jednou zo zakladajúcich fakúlt dnešnej Trnavskej univerzity a k jej významným atribútom patrí historická kontinuita a akademická identita s pôvodnou Trnavskou univerzitou. Základným poslaním fakulty, na ktorej v súčasnosti pôsobí desať katedier, je kresťansky orientované univerzitné vzdelávanie a rozvoj vedy a výskumu vo filozofických, humanitných, spoločenských vedách a vedách o umení. V rámci jednotlivých vedných odborov sú výsledky bádaní prezentované v periodikách Acta Philosophica Tyrnaviensia, Acta Moralia Tyrnaviensia, Sambucus, Acta Psychologica Tyrnaviensia, Studia Historica Tyrnaviensia, Anodos a Studia doctoralia Tyrnaviensia. Vedecko–výskumná činnosť sa realizuje najmä formou výskumných projektov a grantových úloh. Medzinárodnú spoluprácu fakulta rozvíja nielen formou mobilít, výskumnej spolupráce a prednášok zahraničných pedagógov, ale aj prostredníctvom semestrálnych kurzov zahraničných študentov. Súčasťou ďalších foriem vzdelávania je i postgraduálne štúdium a spolupráca s Univerzitou tretieho veku.

Štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity

Štúdium na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave prebieha vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania kreditovým systémom štúdia (ECTS). Fakulta podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z.z. O vysokých školách v znení neskorších predpisov a po vyjadrení Akreditačnej komisie plánuje v akademickom roku 2013/2014 otvoriť prvý stupeň štúdia (bakalárske štúdium) v študijných odboroch dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, psychológia a sociológia. Druhý stupeň štúdia (magisterské štúdium) v študijných odboroch dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, kognitívne štúdiá, psychológia, politológia a tretí stupeň štúdia (doktorandské štúdium) v študijných programoch etika a morálna filozofia, systematická filozofia, sociálna psychológia, slovenské dejiny, dejiny a teória umenia a architektúry a klasická archeológia. Štúdium v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia bude prebiehať v dennej forme, v externej forme bude prebiehať bakalárske štúdium etiky, filozofie, histórie a psychológie. Vo všetkých akreditovaných odboroch je možné konať rigorózne skúšky a udeľovať titul PhDr. Rozhodnutím MŠ SR fakulta získala právo konať habilitačné konania a priznávať titul docent ako i konať inauguračné konania a priznávať titul profesor v príslušných vedných odboroch.

Vedecko–výskumná činnosť fakulty

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity patrí medzi najvýznamnejšie humanitne orientované pracoviská na Slovensku. O jej význame svedčí i rozsiahla publikačná činnosť jej vedecko-pedagogických pracovníkov, citačný ohlas a početná účasť na vedeckých grémiách, redakčných radách, výboroch a komisiách, tak doma ako aj v zahraničí. Trnavská univerzita sa umiestňuje na popredných miestach v hodnotení verejných vysokých škôl a fakúlt vykonávanom Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA). V oblasti humanitných vied bola v roku 2005 na 3. mieste v rebríčku kvality vysokých škôl na Slovensku, pri hodnotení grantových prostriedkov na 1 tvorivého pracovníka sa fakulta v roku 2005 a 2006 umiestnila na 4. mieste v rámci 23 slovenských fakúlt zaradených do skupiny „Humanitné vedy“. V roku 2006 sa Trnavská univerzita v oblasti humanitných vied umiestnila na 2. mieste, v roku 2007 na 3. mieste, v roku 2008 na 4., v roku 2009 na 3. mieste, v rokoch 2010, 2011 a 2012 na 4. mieste v celkovom hodnotení všetkých slovenských univerzít. V roku 2013 sa Filozofická fakulta umiestnila na šiestom mieste v rámci skupín svojich odborov, kde sa lepšie umiestnili najmä „filozoficko-prírodovedné“ fakulty.

Ak Vám teda nepostačujú dnes tak preferované praktické a užitočné zručnosti napr. v oblasti informačných technológii, ale zaujíma Vás skutočne široké a ucelené humanitné vzdelanie, strategické myslenie v súvislostiach a pokiaľ chcete prežiť roky vysokoškolského štúdia vo výnimočnej komunite vysokoškolských pedagógov a študentov, ktorí usilujú o nestranné hľadanie pravdy, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity sa môže aj pre Vás stať domovom.


Bližšie informácie o bohatej histórii Trnavskej univerzity, jej Filozofickej fakulty a jej súčasnosti nájdete napríklad v týchto publikáciách:

Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.):  Vivat, crescat, floreat Universitas Tyrnaviensis!
Vladimír Rábik (ed.):  Litteris ac moribus imbutus. Studia historica Tyrnaviensia XVI.
Erika Juríková:  Columba laureata. Panegyrické tlače z produkcie trnavskej univerzitnej tlačiarne
Andrej Démuth (ed.): História a poslanie filozofie na Trnavskej univerzite
Zuzana Lopatková:  Z dejín Trnavy a Trnavskej univerzity (učebné texty)