Skočiť na hlavný obsah

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus. Viac informácií: http://www.erasmusplus.sk/

Základné informácie o programe Erazmus plus nájdete aj na stránke  oddelenia pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu Trnavskej univerzity v Trnave: https://www.truni.sk/zakladne-informacie