Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
20.03.2024

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV KONČIACICH ROČNÍKOV

Pokyny pre študentov končiacich ročníkov FF TU v Trnave k odovzdávaniu a evidencii záverečných prác a prihlasovaniu na štátnu skúšku

 

Milé študentky, milí študenti,

dovoľujem si Vás informovať o priebehu ukončenia letného semestra akademického roka 2023/2024, o evidencii záverečných prác a prihlasovaní sa na štátnu skúšku.  

Hodnotenie do systému MAIS
Prosím študentov končiacich ročníkov, aby ste si skontrolovali zaevidovanie hodnotenia predmetov v systéme MAIS do 17. 04. 2024 (magisterské štúdium) a do 24. 04. 2024 (bakalárske štúdium).

Odovzdávanie záverečných prác

Záverečné práce sa budú odovzdávať podľa aktuálneho harmonogramu štúdia akademického roka 2023/2024.

 1. Diplomové práce sa odovzdávajú 17. 4. 2024 od 9.00 do 12.00 h. a od 13.00 do 15.00 h.    v aule na 1. poschodí (1A1).
   
 2. Bakalárske práce sa odovzdávajú 24. 4. 2024 od 9.00 do 12.00 h. a od 13.00 do 15.00 h. v aule na 1. poschodí (1A1).
   
 3. Podľa Študijného poriadku FF TU, študent môže so súhlasom vedúceho katedry z vážnych dôvodov (zdravotných, rodinných) požiadať o predĺženie termínu odovzdania záverečnej práce, maximálne však o sedem kalendárnych dní. Práce odovzdané po tomto termíne nebudú prijaté. Žiadosť spolu so stanoviskom vedúceho/vedúcej katedry adresuje študent prodekanke pre študijné a sociálne veci. Bez uvedených náležitostí nebude žiadosť prijatá ani zaevidovaná.
   
 4. Študent pred odovzdaním záverečnej práce je povinný jej elektronickú verziu nahrať najneskôr 3 dni pred odovzdaním do Evidencie záverečných prác (ďalej EZP).
   
 5. Študent spolu so záverečnou prácou odovzdáva:
  a) analytický list 1 exemplár,
  b) potvrdenie o odovzdaní súboru do EZP 1 exemplár,
  c) potvrdenie originality 2 exempláre vytlačené z MAIS, (bez časti „Plain text dokumentu na kontrolu“) ktoré dostane po nahraní práce (do cca 3 dní).
  d) vyplnenú a podpísanú Licenčnú zmluvu v 2 exemplároch,
  e) výpis výsledkov štúdia za celé štúdium so zapísanými všetkými hodnoteniami vytlačené z MAIS. Výpisy výsledkov štúdia s nezapísanými hodnoteniami a nepodpísané študentom nebudú prijaté a prihláška na štátnu skúšku nebude akceptovaná,
  f) prihlášku na štátnu skúšku.
   
 6. Po odovzdaní záverečnej práce potvrdia pracovníčky Centra prvého kontaktu (ďalej CPK) tlačivo Potvrdenie o odovzdaní súboru do EZP.
   
 7. Výpis výsledkov štúdia za celé štúdium so zapísanými všetkými hodnoteniami (vytlačený z MAIS), potvrdenie o odovzdaní súboru a prihlášku na štátnu skúšku odovzdá študent na študijnom oddelení. Prihlášku si študent vytlačí z webovej stránky fakulty. Študent je sám zodpovedný za zapísanie hodnotení do MAIS, nie je možné, aby jednotlivých  vyučujúcich kontaktovali pracovníčky CPK alebo referentky študijného oddelenia. Výpisy výsledkov štúdia s nezapísanými hodnoteniami a nepodpísané študentom nebudú prijaté.
   
 8. Študent, ktorý z rozličných príčin neodovzdá v stanovenom termíne záverečnú prácu, môže sa zúčastniť štátnej skúšky z ostatných jej predmetov. Študent, ktorý sa v akademickom roku 2023/2024 nezúčastní štátnej skúšky, zašle túto informáciu emailom na študijné oddelenie referentke p. Zlate Cisárovej (email: zlata.cisarova [at] truni.sk).
   
 9. Posudky školiteľa a oponenta na záverečné práce budú nahrané v EZP systéme najneskôr 5 pracovných dní pred obhajobou záverečnej práce, aby boli k dispozícii študentovi.

 

Prajem Vám pevné zdravie a veľa tvorivých síl do ukončenia Vašich záverečných prác.

 

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD., v. r.
prodekanka pre študijné a sociálne veci

V Trnave, 19.03.2024

 

Dokumenty:

Prihláška na štátnu skúšku