Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
20.05.2024

Pokyny pre študentov končiacich ročníkov FF TU v Trnave k 1. a 2. termínu opravných štátnych skúšok

 1. Podľa Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave študent má právo na jeden riadny a dva opravné termíny štátnej skúšky. Medzi predmety štátnej skúšky patrí aj obhajoba záverečnej práce. Študent má právo si zvoliť vykonanie opravnej štátnej skúšky v príslušnom alebo nasledujúcom akademickom roku.

   

 2. Odovzdávanie opravených záverečných prác sa bude konať v Centre prvého kontaktu:
   
  a) prvý opravný termín: 31.05.2024
  b) druhý opravný termín: 31.07.2024

   

 3. Opravenú záverečnú prácu je potrebné najneskôr 3 dni vopred pred  uvedeným termínom nahrať do Evidencie záverečných prác (ďalej EZP).

   

 4. Študenti sa prihlásia na opravný termín štátnej záverečnej skúšky prostredníctvom „prihlášky na štátnu záverečnú skúšku“ u študijnej referentky p. Zlaty Cisárovej na e-mailovú adresu: zlata.cisarova [at] truni.sk.

   

 5. Študent spolu s opravenou záverečnou prácou odovzdáva
   
  a) potvrdenie o odovzdaní súboru do EZP 1 exemplár,
  b) potvrdenie originality 2 exempláre vytlačené z MAIS-u, (bez časti „Plain text dokumentu na kontrolu“) ktoré dostane po nahraní práce (do cca 3 dní).
  c) prihlášku na štátnu skúšku.

 

V Trnave, 20. mája 2024

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD., v. r.
prodekanka pre študijné a sociálne veci

Prílohy:
Prihláška na štátnu skúšku v akademickom roku 2023/2024
Opravné termíny v akademickom roku 2023/2024