Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
25.05.2021

Pokyny pre študentov končiacich ročníkov FF TU v Trnave k 1. a 2. termínu opravných štátnych skúšok

1.Podľa Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave čl. 16 odst. 7 a 8, ak študent v niektorom predmete štátnej skúšky neprospel, môže každý predmet štátnej skúšky opakovať dva razy. Medzi predmety štátnej skúšky patrí aj obhajoba záverečnej práce. Študent má právo si zvoliť vykonanie opravnej štátnej skúšky v príslušnom alebo nasledujúcom akademickom roku.


2. Opravenú záverečnú prácu je potrebné najneskôr 2 dni vopred pred uvedeným termínom nahrať do Evidencie záverečných prác (ďalej EZP).
a) prvý termín opravných štátnych skúšok pre bakalárske a diplomové práce je 02.06.2021
b) druhý termín opravných štátnych skúšok pre bakalárske a diplomové práce je 11.08.2021


3. Študenti budú odovzdávať opravenú záverečnú prácu len elektronicky, nahratím do systému EZP. Školiteľ aj oponent si stiahnu záverečnú prácu zo systému a vypracujú posudok, ktorý vložia do EZP systému, odkiaľ Vám bude k dispozícii. Opravenú záverečnú prácu v 2 exemplároch pevnej väzby spolu so záverečnou prácou na CD-nosiči (CD nosič označený menom a priezviskom, študijným programom a stupňom štúdia) odovzdá študent najneskôr v termíne preberania diplomu pracovníčkam CPK.


4. Študenti sa prihlásia na 1. a 2. opravný termín štátnej záverečnej skúšky elektronicky prostredníctvom „prihlášky na štátnu záverečnú skúšku“ u študijnej referentky p. Zlaty Cisárovej na e-mailovú adresu: zlata.cisarova [at] truni.sk. Prihlášku na 1. termín opravných štátnych skúšok je potrebné odoslať najneskôr do 4. júna 2021, na 2. termín opravných štátnych skúšok do 13. augusta 2021.


Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave

V Trnave, 24. mája 2021