Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
08.04.2021

Pokyny pre študentov končiacich ročníkov FF TU v Trnave k odovzdávaniu a evidencii záverečných prác a prihlasovaniu na štátnu skúšku

Milé študentky, milí študenti,

v nadväznosti na pretrvávajúci núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku si Vás dovoľujeme informovať o priebehu ukončenia letného semestra akademického roka 2020/2021, o evidencii záverečných prác a prihlasovaní sa na štátnu skúšku.


Hodnotenie do systému Mais
Prosíme študentov končiacich ročníkov, aby ste si skontrolovali zaevidovanie hodnotenia predmetov v systéme Mais do 20. 04. 2021 (magisterské štúdium) a do 27. 04. 2021 (bakalárske štúdium).


Odovzdávanie záverečných prác
Vedenie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 07. apríla 2021 schválilo možnosť predĺženia termínu odovzdania záverečnej práce o 7 kalendárnych dní podľa Študijného poriadku FF TU bez podania žiadosti študenta. Záverečnú prácu je potrebné najneskôr 3 dni vopred pred uvedeným termínom nahrať do Evidencie záverečných prác (ďalej EZP).

Nové termíny odovzdania záverečných prác sú nasledovné:
(a) Bakalárske práce  05.05.2021
(b) Diplomové práce  28.04.2021

Na základe súčasnej situácie prosíme študentov, aby odovzdávali záverečné práce len elektronicky, nahratím do systému EZP. Školiteľ aj oponent si stiahnu záverečnú prácu zo systému a vypracujú posudok, ktorý vložia do EZP systému, odkiaľ Vám bude k dispozícii. Záverečnú prácu v 2 exemplároch pevnej väzby spolu so záverečnou prácou na CD-nosiči (CD nosič označený menom a priezviskom, študijným programom a stupňom štúdia) odovzdá študent najneskôr v termíne preberania diplomu pracovníčkam CPK.

Študenti, ktorí z rozličných príčin neodovzdajú v stanovenom termíne záverečnú prácu, môže sa zúčastniť štátnej skúšky z ostatných jej predmetov. Dovoľujem si Vás upozorniť, že štátnej záverečnej skúšky (Bc., Mgr.) sa môžete zúčastniť iba v prípade, že ste úspešne absolvovali všetky študijné povinnosti predpísané študijným programom.

Tento akademický rok bude možnosť elektronicky odovzdať záverečnú prácu v náhradnom termíne a to do 24. mája 2021 v systéme EZP. Študenti, ktorí odovzdajú svoje záverečné práce v tomto termíne, nebudú sa môcť zúčastniť obhajoby záverečnej práce v riadnom termíne. Termín obhajob záverečných prác odovzdaných v náhradnom termíne bude od 14. 6. do 18. 6. 2021.

Školiteľské a oponentské posudky na záverečné práce nájdete vložené v systéme EZP najneskôr 5 pracovných dní pred obhajobou záverečnej práce.


Prihlasovanie na štátnu záverečnú skúšku
Študenti vyplnia a odošlú poštou na študijné oddelenie FF TU najneskôr do 28. 04. 2021 (magisterské štúdium) a 05. 05. 2021 (bakalárske štúdium) tieto náležitosti:
a) analytický list,
b) potvrdenie o odovzdaní súboru do Evidencie záverečných prác,
c) potvrdenie originality 3 exempláre vytlačené z MAIS-u, (bez časti „Plain text
dokumentu na kontrolu“) ktoré dostane po nahraní práce (do cca 3 dní),
d) vyplnenú a podpísanú Licenčnú zmluvu v 2 exemplároch,
e) výpis výsledkov štúdia za celé štúdium so zapísanými všetkými hodnoteniami vytlačené z MAISU. Výpisy výsledkov štúdia s nezapísanými hodnoteniami a nepodpísané študentom nebudú prijaté a prihláška na štátnu skúšku nebude akceptovaná,
f) prihlášku na štátnu skúšku.


Študent, ktorý sa v akademickom roku 2020/2021 nezúčastní štátnej skúšky, zašle túto informáciu emailom na študijné oddelenie referentke p. Zlate Cisárovej (email: zlata.cisarova [at] truni.sk).

 

Pokyny pre štátne skúšky uskutočňované v on-line forme


Prajeme Vám veľa zdravia, trpezlivosti a síl do ukončenia Vašich záverečných prác.

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave

V Trnave, 07. 04. 2021