Skočiť na hlavný obsah
Admin FF
30.11.2023

PRÍBEH STAREJ NEMOCNICE V TOPOĽČANOCH

Dňa 14. novembra 2023 sa na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konala prezentácia publikácie PRÍBEH STAREJ NEMOCNICE V TOPOĽČANOCH, ktorej sa za vedenie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zúčastnila aj prodekanka pre vedu, výskum a edičnú činnosť, prof. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. Publikácia je výsledkom spoločného projektu KEGA viacerých univerzít.  Práve záujem o záchranu a revitalizáciu areálu nemocnice, ktorý je v nevyhovujúcom stave,  inicioval vytvorenie interdisciplinárneho tímu z rôznych odborov a univerzít a spojenie tejto problematiky ako predmetu spoločnej vedecko-výskumnej práce. Tak vznikol projekt KEGA „Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva – na príklade ochrany a rehabilitácie národnej kultúrnej pamiatky areál „starej“ nemocnice v Topoľčanoch”. V rámci akademického prostredia sa do projektu zapojili fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave − Fakulta architektúry STU (Ústav urbanizmu a územného plánovania, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Ústav výtvarnej tvorby), Stavebná fakulta STU (Katedra geodézia, Katedra konštrukcií pozemných stavieb), ďalej Univerzity Komenského v Bratislave – Filozofická fakulta UK (Katedra etnológie a muzeológie) a našej Trnavskej univerzity v Trnave – Filozofická fakulta TU (Katedra dejín a teórie umenia). Naši študenti dejín a teórie umenia uskutočnili pod odborným vedením Ing. arch. Ivana Gojdiča umelecko-historický výskum, ktorý priniesol nové pohľady na urbanistické kontexty areálu a jeho pamiatkové hodnoty, historické a etnologické súvislosti. Ako zdôraznili riešitelia projektu, je to vítaná príležitosť zaradiť podobné témy do edukačného procesu a tak priblížiť i študentom zložitosti, ale aj krásy problematiky záchrany kultúrneho a prírodného dedičstva.

h

c

d

f

g