Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Granty a vedecko-výskumné projekty Katedry etiky a morálnej filozofie

prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.

-Grant VEGA č. 1/0375/16 Člověk medzi profánnym a sakrálnym v ruskom myslení 20. storočia. Hlavný riešiteľ.

 

 

-Grant VEGA č. 1/0715/16 Dostojevskij a Nietzsche v kontextoch česko-slovenskej a ruskej filozofie 19. a 20. storočia. Spoluriešiteľ.

 

doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.

-Projekt VEGA č. 1/0453/03: Dejiny, súčasný stav a aktuálne problémy filozofického personalizmu. Doba riešenia: 2003-2005. Spoluriešiteľ.

 

-Projekt VEGA č. 1/3657/06: Význam konceptu miesta a psychológie domova pri vytváraní spoločného európskeho priestoru. Doba riešenia: 2006-2008. Spoluriešiteľ.

 

-Projekt VEGA č. 1/0278/08: Transformácia identity človeka v slovenskej spoločnosti. Doba riešenia: 2008-2010. Spoluriešiteľ.

 

-Projekt VEGA č. 1/0252/10: Psychologická antropológia: kontexty a antropologické konštanty z hľadiska dimenzionálnej ontológie. Doba riešenia: 2010-2012. Spoluriešiteľ.

 

-Projekt VEGA č. 1/0213/10: Fenomén krásy v reflexii ruského a slovanského myslenia 20. storočia. Doba riešenia: 2010-2011. Zodpovedný riešiteľ projektu.

 

-Projekt VEGA č. 1/0110/11: Teoretické východiská európskeho pedagogického myslenia (prechod od moderny k postmoderne po súčasnosť). Doba riešenia: 2011-2013. Spoluriešiteľ.

 

-Projekt VEGA č. 1/0250/12: Integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahová väzba v dimenzionálnej perspektíve. Doba riešenia: 2012-2014. Spoluriešiteľ.

 

-Projekt VEGA č. 1/0061/14: Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii. Doba riešenia: 2014-2016. Zástupca vedúceho riešiteľa.

 

-Projekt VEGA 1/0091/14: Vplyv sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie na Slovensku. Doba riešenia: 2014-2015. Spoluriešiteľ.

 

-Projekt VEGA 1/0375/16: Človek medzi profánnym a sakrálnym v ruskom myslení 20. storočia. Doba riešenia: 2016-2018. Spoluriešiteľ.

 

-Projekt VEGA 1/0715/16: Dostojevskij a Nietzsche v kontextoch česko-slovenskej a ruskej filozofie 19. a 20. storočia. Doba riešenia: 2017-2018. Spoluriešiteľ.

 

 

doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.

-Projekt VEGA - číslo projektu: 1/0278/08, Transformácia identity človeka v slovenskej spoločnosti. Bol riešený v rokoch: 2008 – 2010. Spoluriešiteľ.

 

-Projekt KEGA- číslo projektu: 018TTU – 4/2013. Terminológia filozofickej axiológie v roku 2013. Hlavný riešiteľ.

 

-Autorka námetu a scenára schváleného a financovaneho projektu filomového dokumentu v  RTVS pod názvom Andrej Žarnov -Ťaživosť pravdy pod kódom žiadateľa . 72395957.  Bol podaný z príležitosti 115. výročia narodenia tejto významnej osobnosti (19. 11. 1903). Odvysielaný bude v novembri 2018. 

 

-Projekt VEGA - číslo projektu: 1/0585/18, Bioetika reprodukčného zdravia v islame: východiská, diskusia a výzvy, na roky 2008 - 2010. Spoluriešiteľ. 

 

Podaný grant:

-Grant VEGA - číslo projektu: 1/0464/19, so začiatkom riešenia v roku 2019 pod názvom: Hodnotový diapazón náboženstiev s presahom do postmodernej religiozity (psychologický, sociologický a sociálna aspekt). Hlavný riešiteľ. 

 

 

 

Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD.

- 2013 - KEGA 018TTU-4/2013 Terminológia filozofickej axiológie (ved. projektu PhDr. E. Orbanová, PhD., účasť ako zástupca vedúceho projektu)

 Výstup: učebný text: VADÍKOVÁ K. Kap. 5. Osobná axiológia – etické hodnoty v praxi (120 – 167) IN: ORBANOVÁ E.- VADÍKOVÁ K. M. – ČECHVALA O. Terminológia filozofickej axiológie. - 1. vyd. - Kraków : TowarzystwoSłowaków w Polsce, 2013, ISBN 978-83-7490-658-6.

 

2012 – 2014 projekt INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÝ PEDAGOG, PALESTRA, PRAHA, ČR, kontaktná osoba: doc. PhDr. Markéta Šauerová, PhD.

Výstupy: učebný text: 1. VADÍKOVÁ K. M. Edukácia seniorov z pohľadu personalistickej etiky / Vadíková Katarína Mária, 2013. - Spôsob prístupu: ukftp.truni.sk/epc/10403.pdf. In: Specifikaedukaceseniorů / [Šauerová, M., Vadíková, K.M. (Eds.) a kolektiv] ; [rec. Helena Hrehová, Gabriel Švejda]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola tělesné výchovy a sportuPalestra, 2013. - ISBN 978-80-87723-09-8. - S. 180-229; [2 AH] / Šauerová Markéta.

2. Sylabus, semestrálne prednášky, výučba predmetu Etika v práci sesenioři.Palestra, n. o., Praha, ČR (ZS 2014)

 

2008 –  Kontinuálny medzinárodný projekt AD collaboratory, Granada UniversityCampus, Španielsko, spoluriešiteľ.Pokračujúci projekt: hovorca za Slovenskú republiku na Portáli Collaboratory on AdvanceDirrectives (Portal VVAA)AndalusianSchool of PublicHealth, Granada – SPAIN[online; 21.1.2012] Dostupné na internetehttp://www.voluntadesanticipadas.com/ 

Výstup: TamayoVelázquez MI, Simón Lorda P, Glasova K, Bernal M. (2012). ExecutiveSummary on AdvanceDirectives in Slovakia (2012). AdvanceDirectiveCollaboratory 2.0. Available at www.advancedirectives.eu  or www.voluntadesanticipadas.com. [ONLINE: 10.5.2013] http://www.voluntadesanticipadas.com/course/view.php?id=128&edit=0&sesskey=5

 

2007 - 2009 Projekt VEGA 1/4666/07 Špecifické aspekty svedomia v perspektíve rozvoja osoby a spoločnosti, spoluriešiteľ.

 

- 2007 – 2009 Rubrika: Minirepetitórium pre etické komisie. IN: Medicínska etika a bioetika, od 1-2/2007, popis: základy filozofie a etiky; adresát: členovia a užívatelia etických komisií; forma: leporelo; (autorka)

 

- 2005 – Medzinárodný výskumný projekt EUREC (EuropeanNetwork of ResearchEthicsCommittees) v rámci 6. rámcového programu Európskej únie (spoluriešiteľka);

 

- 2004 – Medzinárodný výskumný projekt EHBP (EuropeanHospital-basedBioethics) v rámci 5. rámcového programu Európskej únie (spoluriešiteľka);

 

- 2004 – Medzinárodný  výskumný multicentrický  projekt EURETHNET v rámci 5. rámcového programu Európskej únie (spoluriešiteľka);

 

- 2000 – domáci dvojsemestrálny výskumný projekt: "Totalitarianideology and personalconscience", pod patronátom VeritasInstituteforthe Study of Bioethics and PublicValues, Auburn, California, USA, hlavný riešiteľ (výstup z projektu bol Veritas inštitútom publikovaný v anglickom jazyku v USA);

 

- 1998 - Študentská vedecká konferencia Fi FUK BA (aktívna účasť: Úskalia autonómie svedomia u I. Kanta, 1. cena za výskumnú činnosť); 

 

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

-Projekt VEGA č. 1/0453/03: Dejiny, súčasný stav a aktuálne problémy filozofického personalizmu. Doba riešenia: 2003-2005. Zástupca vedúceho grantu.

 

 

-Projekt KEGA č. 3/4168/06 na tému Cnosť rozvážnosť a voľba podľa sv. Tomáša Akvinského. Doba riešenia: 2006. Hlavný riešiteľ.

 

 

-Vedúca inštitucionálneho projektu za rok 2006 na tému Ľudská sloboda, hodnoty, cnosti, vzťahy;

 

 

-Inštitucionálny projekt za rok 2006 na tému Aktuálne otázky slobody s osobitným zreteľom na zdôvodnenie konceptu zodpovednej slobody (zástupca vedúceho projektu);

 

 

-Projekt VEGA č. 1/0278/08: Transformácia identity človeka v slovenskej spoločnosti. Doba riešenia: 2008-2010. Hlavný riešiteľ.

 

 

-Projekt VEGA č. 1/0213/10: Fenomén krásy v reflexii ruského a slovanského myslenia 20. storočia. Doba riešenia: 2010-2011. Zástupca vedúceho projektu.

 

 

-Projekt VEGA č. 1/0061/14: Sociálno-etické motívy v súčasnej ruskej filozofii. Doba riešenia: 2014-2016. Hlavný riešiteľ.

 

 

-Projekt VEGA 1/0375/16: Človek medzi profánnym a sakrálnym v ruskom myslení 20. storočia. Doba riešenia: 2016-2018. Zástupca hlavného riešiteľa.

 

 

-Projekt KEGA č. 011PU-4/2015: Dejiny etiky na Slovensku I. (16. - 18. storočie). Doba riešenia 2015-2017. Spoluriešiteľ.

 

-Medzinárodný vedecký projekt: RE-LEARNING TO BE HUMAN FOR GLOBAL TIMES: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES (Znovu sa naučiť byť ľudským pre globálny vek: výzvy a príležitosti). Zameranie (podnázov) projektu na tému: SACRED VALUES: INCARNATION AND EXCARNATION (Posvätné hodnoty: Inkarnácia a exkarnácia). Trvanie projektu: Marec 2016 - December 2018. Spoluriešiteľ.  

 

Pre viac informácií pozri osobné stránky pedagógov.