Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry etiky

Vedúci katedry 

prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.

Zástupca vedúceho katedry 

doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.

Tajomníčka

doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.

 

Interní členovia 

prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.
doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.
Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD.

 

Externí vyučujúci 
prof. Dr. Mgr. Tomáš Hauer

doc. Mgr. Anton Vydra, PhD.

doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.

Mgr. Milan Petkanič, PhD.

Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.

Mgr. Iveta Šurinová, PhD.

 

Interní doktorandi 
Mgr. Michal Gánovský

Mgr. Andrea Balážová

 

Externí doktorandi 
Mgr. Linda Šimková

Mgr. Pavol Fandli

Mgr. Miroslava Pacalajová

PhDr. Simona Súkenníková

 

Odborná administratívna pracovníčka
Emília Babicová