Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Ing. arch. Ivan Gojdič

E-mail: 
igojdic@gmail.com

Životopis
Po absolvovaní Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1973 nastúpil na vtedajší Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Počas pôsobenia v tejto a ďalších organizáciách podieľajúcich sa na ochrane kultúrnych pamiatok prešiel funkciami od asistenta, cez vedúceho oddelenia, odboru, vedúceho výroby na Štátnych reštaurátorských ateliéroch po riaditeľa Slovenského pamiatkového ústavu v  90-rokoch. Svoju odbornú činnosť zameral na urbanizmus historických sídiel a predovšetkým na výskum a obnovu sakrálnych pamiatok.  Popri spracovaní podkladov a presadení vyhlásenia jadra Košíc za najväčšiu pamiatkovú rezerváciu na Slovensku a štúdiách obnovy a revitalizácie historických jadier napr. Prešova, Banskej Štiavnice, Spišskej Kapituly, Svätého Jura, Popradu či Žiliny spolu s kolegyňou Mgr. Silviou Paulusovou  aktualizovali zásady pamiatkovej ochrany Mestskej pamiatkovej rezervácie v Trenčíne. Spolupodieľal či priamo viedol obnovu viacerých sakrálnych kultúrnych pamiatok. Bol pri záchrane malých kaplniek, vidieckych kostolíkov i  drevených cerkví na východnom Slovensku, ale aj pri obnove takých národných kultúrnych pamiatok ako Kalvária v Banskej Štiavnici, gotický chrám v Štítniku, artikulárny drevený kostol v Kežmarku, pri začiatkoch prác na Dóme sv. Alžbety v Košiciach, reštaurovaní výzdoby univerzitného kostola sv. Jána Krstiteľa v Trnave, kláštora v Jasove či napokon pri obnove západných priestorov katedrály Dómu sv. Martina v Bratislave. Po umožnení realizovania pamiatkových výskumov v rámci živnosti vykonal desiatky výskumov na v podstate všetkých druhoch stavieb, od hradov a kaštieľov, cez sakrálne stavby, meštiansku a ľudovú architektúru, po industriál. Pracoval i na výskumoch urbanistických mestských celkov. Pod jeho vedením dosiahli oprávnenia na výkon výskumov jeho viacerí spolupracovníci.
 Svoje odborné znalosti a skúsenosti z práce s mladými kolegami na ústave a z ochranárskych aktivít predovšetkým v 80-tych rokoch (Bratislava nahlas) uplatnil aj po prechode do pedagogickej praxe v roku 1999 ako externý pedagóg na Fakulte architektúry STU a Vysokej škole výtvarných umení  a napokon ako interný pedagóg na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, kde bol od roku 2002 do 2010 vedúcim Katedry dejín a teórie umenia. Publikoval viacero odborných materiálov a referátov doma aj v zahraničí.
Vedecko-výskumná činnosť
Členstvo
Redakčná rada Pamiatok a múzeí
Rada pre vedu, kultúru a umenie pri Konferencii biskupov Slovenska
Vybrané odborné publikácie
GOJDIČ,I.: Východoslovenské mestá so šošovkovitým námestím. In: Pamiatky a múzeá 1999/2, s.33-38, Bratislava 1999, ISSN 4335-4353
GOJDIČ,I.: Pamiatková starostlivosť v končiacom sa storočí a čo ďalej? In: Architektúra a končiace sa storočie, s. 200-207, Bratislava 2000, ISBN 80-88757-20-7
GOJDIČ,I.: Miesto pre modlitbu a kultúrne pamiatky. In: Miesto pre modlitbu, s.78-82, Bratislava 2000, ISBN 80-88675-75-X
TIMKOVÁ,M. – ZVEDELOVÁ,K. – GOJDIČ,I.: Renesančno-barokový kaštieľ v Lukáčovciach. In: Pamiatky a múzeá 2002/2, s.4-9, Bratislava 2002, ISSN 1335-4353
GOJDIČ,I.:  Kalvárie a krížové cesty na Slovensku (recenzia). In: Pamiatky a múzeá 2002/3, s.58-59, Bratislava 2002, ISSN 1335-4353
GOJDIČ,I.: Spišské mestá a ich vývoj. In: Terra Scepusiensis, s. 161-176, Levoča-Wroclaw 2003, ISBN 80-7114-457-6
TIMKOVÁ,M.-ZVEDELOVÁ,K.-GOJDIČ,I.: Stavebno-historický vývoj kaštieľa v Lukáčovciach. In: Dějiny staveb 2002, s.168-174, Plzeň 2003, ISBN 80-86596-18-4
GOJDIČ,I.- ZVEDELOVÁ,K.: Baroková kúria v Krakovanoch.  In: Pamiatky a múzeá 2003/1, s.33-36, Bratislava 2003, ISSN 1335-4353
GOJDIČ,I.: Stredoveký vývoj Dómu sv. Martina. In: Pamiatky a múzeá 2004/1, s.7-14, Bratislava 2004, ISSN 1335-4353
GOJDIČ I.: Klasicistická kúria v Trnave pri Laborci a jej uplatnenie v živote obce. . In: Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IV., s.84-89, Bratislava 2004, ISBN 80-227-2161-1
GOJDIČ,I.-MURÁRIKOVÁ,M-DANÁK.R.: Hrad Slovenská Ľupča a jeho stavebno-historický vývoj. In: Dějiny staveb 2004, s.85-92, ISBN 80-86596-62-1
GOJDIČ,I.: Hrobka Saleziánov Don Bosca v Bratislave. In: Projekt 2005/6, s.26-31, Bratislava, ISSN: 1335-2180
GOJDIČ,I. – TIHÁNYi,J.: Letné sídla trnavských mešťanov pred zánikom. In: Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka V., s.118-122, Bratislava 2006,ISBN 80-227-2534-X
GOJDIČ,I. – ZVEDELOVÁ,K.: Koniec či záchrana tabakovej továrne v Bratislave?. In: Životné prostredie 2006/4, s. 214-218, Bratislava, ISNN 0044-4863
GOJDIČ,I. – ZVEDELOVÁ,K.: The manor house in Prievoz – the end of an erafor one kind of architecture. In:  Pamiatky a múzeá 2006 (anglické vydanie), s.27-30, Bratislava 2009, ISSN 1335-4353
DUDÁŠ,M.- GOJDIČ,I. -  ŠUKAJLOVÁ,M.: Drevené kostoly, DAJAMA, Bratislava 2007, ISBN 80-89226-14-0
GOJDIČ,I.: Známe i neznáme hodnoty Liptovského Hrádku. In: Pamiatky a múzeá 2007/4, s.6-11, Bratislava 2007, ISSN 1335-4353
GOJDIČ,I.: Aktuálne problémy architektonickej tvorby chrámov byzantského obradu na Slovensku. In: Chrám v byzantskej tradícii, s119-131, Prešov 2008, ISBN 978-80-8099-030-5
GOJDIČ,I.: Architektonický vývoj kostola nanebovzatia Panny Márie v Slatvine. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007 , s. 133-138, Trnava 2008, ISBN
978-80-968382-3-3
ZVEDELOVÁ,K. - GOJDIČ,I.: DANÁK,R.: Kúpalisko Eva v Piešťanoch. In: Pamiatky a múzeá 2008/4, s.19-24, Bratislava 2008, ISSN 1335-4353
GOJDIČ, I.: Na začiatku klasicizmu a konci jeho doznievania na východnom Slovensku.
In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2008 , s. 96-106, Trnava 2009, ISBN 987-80-970246-0-4
ZVEDELOVÁ,K-GOJDIČ,I.: Premeny na moréne Štrbského plesa. In: Pamiatky a múzeá 2009/2, s.19-26, Bratislava 2009, ISSN 1335-4353
GOJDIČ,I.: Rozmanité a pozoruhodné 19. storočie (recenzia). In: Pamiatky a múzeá 2009/4, s.82, Bratislava 2009, ISSN 1335-4353
GOJDIČ,I.: Bývalé funkcionalistické poisťovne na Bezručovej ulici v Bratislave
In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2009 , s.69-76, Trnava
2010, ISBN 978-80-970246-1-1
GOJDIČ,I.: Premeny stavebného fondu ako zrkadlo ekonomicko-spoločenských a mocenských zmien. In: ARCH 04/2009, s.48-51, Bratislava, ISSN 1335-3268
GOJDIČ,I.: Výsledky čiastkového pamiatkového výskumu Kostola sv. Heleny v Trnave. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 13, s.35-44, Trnava 2009, ISBN 978-80-89175-43-7
GOJDIČ,I.: Pamiatkový výskum koniarne a tzv. tabačiarne v areáli holíčskeho kaštieľa. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 14, s.31-38, Trnava 2010, ISBN 978-80-89175-48-2
GOJDIČ,I.: Osudy eklektického kaštieľa v Sasinkove. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010 , s.89-92, Trnava 2011, ISBN 978-80-968382-6-4
GOJDIČ,I.: Vývoj tatranskej architektúry. In EUROSTAV 2011/12, s.12-16, Bratislava, ISSN 1335-1249
GOJDIČ,I. – HAVIAROVÁ,M. – HAVIAR,T.: Pamiatkový výskum a návrh obnovy sýpky bývalého benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku. In: Zborník „Obnova kultúrneho dedičstva“, s.31-41, Bratislava 2012, ISBN 978-80-227-3811-8
GOJDIČ,I.: Osudy a hodnoty Kostola nanebovzatia Panny Márie v Dolnom Dubovom. In: Žeňuchová,K. (ED): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte, s. 147-152, Bratislava 2013, ISBN 978-80-89489-14-5
GOJDIČ,I.: Premeny meštianskej architektúry a problém jej obnovy. In: Zborník BARDKONTAKT 2013, s. 5-13, Bardejov 2013, ISBN 978-80-971427-4-2
GOJDIČ,I. – BAROKOVÁ,D.: Kaštieľ Görgeiovcov v Toporci. In: Pamiatky a múzeá 2014/4, s.2-8, Bratislava 2014, ISSN 1335-4353
ZOZNAM VYBRANÝCH ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝCH VÝSKUMOV V ROKOCH 2009-2015
Bratislava – Bezručova 3, Bezručova invest , s.r.o.
Bratislava – Bezručova 5, Bezručova invest, s.r.o.
Bratislava- nájomný dom na Laurinskej 19, LAURINUS, s.r.o.
Bratislava – vinohradnícky dom na Obchodnej 70, EPIC-SLOVAKIA, s.r.o objekt na území PZ
Bratislava – Pálffyho palác na Ventúrskej 10, Panská 3, s.r.o.
Bratislava – kostol sv. Mikuláša, Prešovská pravoslávna eparchia
Bratislava – Jurkovičova tepláreň, Centrade, a.s.
Bratislava-Devín -  kostol sv. Kríža, r.k. farnosť Devín
Holíč – kaštieľ, koniareň a tabačiareň, Mesto Holíč
Hlohovec – kaštieľ, Mesto Hlohovec
Hlohovec – vinohrad. dom na Štefánikovej 22, súkromník, objekt na území PZ
Košice – citadela, REAVIS MANAGEMENT objekt v ochran. pásme MPR
Košice – Štúrova 11, funkcionalistický nájomný dom, súkromník
Modra – r.k. far. kostol a mestská veža, Mesto Modra a r.k. far. úrad,
Modra – fasády r.-k. fary, r.-k. farský úrad
Nitra – Horné Krškany, r.k. kostol, r.-f. farnosť Dolné Krškany
Nitrianska Blatnica – rotunda sv. Juraja, Obecný úrad 
Pezinok – zámok, výskum interiérov – I.etapa, Vinárske závody Pezinok, s.r.o
Prenčov –  r.-k. fara Prenčov, r.-k. farský úrad Prenčov
Rožňava – meštiansky dom, námestie Baníkov 18, SCO, s.r.o.
Sasinkovo – kaštieľ, súkromník
Sereď – kaštieľ, južné krídlo, Mesto Sereď
Sklené Teplice -  Banský kúpeľ, súkromník
Slovenská Ľupča – hrad, Rubigalova veža,  horné nádvorie, Železiarne Podbrezová
Starý Smokovec – vila Ilona, inventarizácia hodnot. prvkov, Mesto Vysoké Tatry
Stupava – prístupový most ku kaštieľu, BSK
Trenčín – meštiansky dom na Mierovom námestí 6, Trelling, s.r.o.
Trenčín – meštiansky dom, Mierové nám. 17. súkromník
Trenčín – meštiansky dom, Mierové nám.28, súkromník
Trnava – kostol sv. Heleny, svätyňa a veža,  r.-k. farnosť sv. Heleny
Pedagogická činnosť:
Architektonická terminológia
Romanika svetová
Predrománska a románska architektúra a umenie na Slovensku
Gotická architektúra svetová
Gotická architektúra na Slovensku
Architektúra 19. storočia svetová
Pamiatková starostlivosť
Pamiatková prax
Exkurzia zahraničná
Exkurzia slovenská
Voliteľné predmety
Ľudová architektúra na Slovensku
Fortifikačné stavby na Slovenku
Čítania projektovej dokumentácie
Novotvorba v historickom prostredí