Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

E-mail: 
marcel.martinkovic@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
streda 9:00-10:00, štvrtok 14:00–15:00
Miestnosť: 
410

Marcel Martinkovič sa narodil 8. júla 1977 v Piešťanoch. V rokoch 1997-2002 študoval na Fakulte humanistiky (dnešná Filozofická fakulta) Trnavskej univerzity v Trnave v odbore politológia. Od roku 2003 študoval v dennej forme doktorandského štúdia na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde sa v rámci dizertačného projektu koncentroval na problematiku nacionalizmu v kontexte dejín slovenského politického myslenia druhej polovice 19. storočia. Štúdium ukončil v roku 2007 obhajobou dizertačnej práce na tému Politické myslenie Novej školy, čím získal titul doktor filozofie (PhD.). Na Katedre politológie FF TU začal vyučovať od roku 2005, od roku 2013 je vedúcim katedry.

Odborné zameranie: teória demokracie, komparatívna politológia, dejiny politického myslenia, slovenské politické myslenie 19. storočia

Predmety:

     Bc. stupeň

 • Úvod do štúdia politológie I.
 • Úvod do štúdia politológie II.
 • Dejiny politického myslenia I.
 • Dejiny politického myslenia II.
 • Komparatívna politológia a teórie politických systémov I.
 • Komparatívna politológia a teórie politických systémov II.
 • Úvod do teórie demokracie

     Mgr. stupeň

 • Teórie demokracie I.
 • Teórie demokracie II.

     voliteľné predmety

 • Analýza aktuálnych politických problémov I.
 • Analýza aktuálnych politických problémov II.
 • Vedecko-odborné podujatie
 • Politické systémy krajín V4

Výber z publikačnej činnosti:

Monografie a kolektívne monografie

Metamorfózy idey slovanstva a ich reflexia v slovenskom politickom myslení 19. storočia. In: Martinkovič, Marcel (Ed.): Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí. Krakow : Towarzystwo Słowaków w Polsce a Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, s. 156 - 245.  ISBN 978-83-7490-430-8. [4,5 AH].

Politické myslenie Novej školy : občiansko-národný program Slovenských novín; [rec. Milan Hamada, Tibor Pichler, Karol Kollár]. - [1. vyd.]. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013. - 222 s., [10 AH]. - ISBN 978-80-970494-7-8.

Kapitoly vo vedeckých monografiách

Moral Aspects of Politics and their Relation to the Legitimacy of Liberal Democracies. In: Ethical and Social Aspects of Policy. - Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016. - ISBN 978-3-631-67158-0. - ISSN 2195-1845. - s. 39-62 [1,5 AH].

The Power of Culture and the Barbarism of Power. In: Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. - ISBN 978-80-7465-147-2. - s. 31-48 [1,35 AH].

Slovanstvo, Európa a Rusko v myslení Ľudovíta Štúra. In: Ľudovít Štúr na hranici dvoch vekov. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015. - ISBN 978-80-224-1454-8. - s. 100-114 [1,23 AH].

Význam a štatút politickej vedy. In: Politická filozofia a politická veda. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007, s. 9-38. ISBN 978-80-8082-165-4. [1 AH].

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

Ideový prínos Novej školy do národotvorného myslenia. In: Filozofia 59, 2004, č.10, s. 766-782. ISSN 0046 - 385 X

Idea slovanskej vzájomnosti v interpretácii predstaviteľov Novej školy. In: Filozofia 60, 2005, č.10, s. 804-818. ISSN 0046 - 385 X

Idea vlastenectva verzus národná individuálnosť v provládnom politickom prístupe. In: Filozofia 61, 2006, č.10, s. 838-858. ISSN 0046 - 385 X

Politický realizmus v myslení Novej školy. In: Filozofia 62, 2007, č.10, s. 911-920. ISSN 0046 - 385 X

Ideové paralely a odlišné stratégie v slovenskom politickom myslení. In: Filozofia 63, 2008, č.10, s. 838-858. ISSN 0046 - 385 X

Politicko-filozofické východiská mladého S. Hurbana Vajanského v Národných novinách. In: Filozofia 65, 2010, č.10, s. 990-1003. ISSN 0046 - 385 X

Historicistická koncepcia slovanstva v politickom myslení S. H. Vajanského. In: Filozofia 66, 2011, č.10, s. 1013-1023. ISSN 0046 - 385 X

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

Socio-political Fragmentation and Peculiarities of Transboundary Cooperation of the Highest Self-government Body : (on the Example of the Trnava Region of the Slovak Republic) / Yevheniy Haydanka, Marcel Martinkovič. In: Hileya. - ISSN 2076-1554. – č. 11 (2017), s. 483-487.

Phenomenon of independent candidates in the regional elections in Slovakia from 2001 to 2017. Marcel Martinkovič. In: Politicus. - ISSN 2414-9616. - Vypusk 2 (2018), s. 55-60.

The Fragmentation of political representation at municipal level in Slovak republic in period 2002-2018/ Martin Klus, Marcel Martinkovič. In: AD ALTA. - ISSN 1804-7890. - Roč. 9, č. 2 (2019), s. 193-198 [print, online]. WOS

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

Kultúra a národ v politickom myslení Svetozára Hurbana Vajanského : analýza ich vzťahu vo vybraných článkoch Národných novín.
In: Forum Historiae. - ISSN 1337-6861. - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 76-94.

Kontinuita a ruptúrovitosť v slovenskom politickom myslení v poslednej tretine 19. storočia. In: Slovenská literatúra. - ISSN 0037-6973. - Roč. 62, č. 3 (2015), s. 212-230.

Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, monografiách

Regionálne voľby do VÚC ako prejav krízy funkčnosti strán v slovenskom straníckom systéme.
In: Politologická analýza regionálnych volieb 2017 na Slovensku. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018. - ISBN 978-80-555-2128-2. - s. 39-49 [print].

Razvitie politiko-partijnogo prostranstva v kontekste mestnych vyborov v Slovackoj Respublike (2010-2018 gg.) Evolution of the Political and Party Environment in Slovakia in the Light of 2010-2018 Local Elections. In: Parlamentarizm: regionaľnoe izmerenie. - Tomsk : Tomskij gosudarstvennyj universitet, 2019. - ISBN 978-5-94621-814-6. - s. 110-112.

Nárast podpory extrémistických postojov v kontexte vzdelávacích procesov a ich zmien v demokratických spoločnostiach / Marcel Martinkovič, Martin Klus. In: Extrémizmus a radikalizmus - staré fenomény v nových kontextoch. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. - ISBN 978-80-555-1765-0. - s. 114-126.

Význam občianskej odvahy a mravnej autonómie v procese formovania demokratickej spoločnosti. In: V službe kultúrnosti a humanity. - Bratislava : Communio Minerva, Faber, 2014. - ISBN 978-80-89019-26-7. - s. 21-31.

Kvalita politického procesu a jeho vzťah k legitimite liberálnych demokracií. In: Demokracie jako hodnota a problém II. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2014. - ISBN 978-80-7494-048-4. - s. 219-233 [1,5 AH].

Platónska idea spravodlivosti ako etická paradigma. In: Etika a politika. Trnava: Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, 2007, s. 156-181.   ISBN 978-80-8082-157-9.

Slovanstvo ako kultúrno-politický fenomén v slovenskom myslení 19. storočia.  In: Acta Moralia Tyrnaviensia IV. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011, s. 27-42. ISBN 978-80-8082-430-3.

Význam idey spravodlivosti v kontexte rizík oligarchizácie liberálno-demokratických zriadení. In: Acta Moralia Tyrnaviensia V. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. - ISBN 978-83-7490-781-1. - s. 150-163.

Nahodilost v kontexte výchovy k občianskej zodpovednosti. In: Nahodilost ve výchově, umění a sportu. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Karolinum, 2017. - ISBN 978-80-7290-924-7. - s. 173-188.