Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

ÚVOD DO ŠTÚDIA VOLEBNÝCH A STRANÍCKYCH SYSTÉMOV I.

Autor: 
M. Martinkovič
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2020
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
67
ISBN: 
978-80-568-0262-5
Anotácia: 

Prvý diel vysokoškolskej učebnice k úvodu do štúdia volebných a straníckych systémov sa koncentruje na priblíženie najčastejšie používaných kritérií v súvislosti s analýzou politických strán a záujmových skupín. V tomto základnom rámci sa čitatelia môžu oboznámiť s kritériami klasifikácie politických strán a s významom  ich jednotlivých funkcií, ktoré sa spájajú so zabezpečovaním akcieschopnosti politického rozhodovania v liberálno-demokratických zriadeniach. Pochopenie významu politických strán pre efektívne zabezpečovanie výkonu moci, ale aj jej kontroly je v súčasnosti o to dôležitejšie, že v spoločnosti vzrastá nedôvera v politické strany. Tá zároveň vytvára priestor pre presadzovanie sa politických subjektov propagujúcich myšlienku nepotrebnosti politických strán, alebo nestraníckych kandidátov najmä na regionálnej a miestnej úrovni. Tieto rizikové prejavy presadzovania sa antiestablismentových a populistických hnutí, extrémistických a antisystémových strán, sú súčasťou viditeľnej krízy straníckej politiky. Text vysokoškolskej učebnice približuje aj možné riešenia spomenutej krízy straníctva na Slovensku, ktoré sa spájajú najmä so zlepšením stavu personálnej základne jednotlivých strán. Učebnica následne približuje primárne rozdiely medzi politickými stranami a záujmovými skupinami, modely vzťahov medzi exekutívnymi zložkami štátnej moci a reprezentáciami korporátnych záujmov ako aj základné modely politickej reprezentácie. Záver prvej časti vysokoškolskej učebnice zameranej na problematiku strán, straníckych a volebných systémov je zameraný aj na priblíženie termínu politickej kultúry a to v spojitosti s jej determinujúcim vplyvom na efektívnosť a funkčnosť politických inštitúcií.  Spomínané aspekty a kritériá analýzy politických strán, záujmových združení a politických hnutí sú priblížené aj prostredníctvom uvádzania praktických príkladov, ktoré umožnia čitateľovi lepšie porozumieť nie len teoretickému vymedzeniu daných štruktúr, ale aj ich praktickému významu pre zabezpečenie kvality v rozhodovacích procesov v liberálnych demokraciách.