Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Marek Mathias, PhD.

E-mail: 
marek.mathias@truni.sk

Vzdelanie:
2009 Mgr. Katedra sociológie Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
2014 PhD. Katedra sociológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Publikácie:   
Mathias, M.: Možnosti využitia multiagentového modelovania v sociológii; Sociálne a politické analýzy, 2010, 4, 1, s.; http://sapa.ff.upjs.sk; ISSN 1337 5555.
Mathias, M.: Multiagentové modelovanie ako nástroj analýzy sociálnych problémov in: Lubelcová, G.: Inovácie v sociálnych a verejných politikách. Problémy konceptualizácie a nových nástrojov; Vydavateľstvo UK; Bratislava 2011; ISBN 978-80-223-3043-5.
Mathias, M.: Agentové systémy ako nástroj sociologického skúmania, Sociológia 2016, Vol. 48 (No. 1: 25-47), ISSN 0049 – 1225.
Pedagogická činnosť
Štatistika I., II.
Metódy a techniky sociologického výskumu I., II., III., IV. a V.
Modelovanie v sociálnych vedách
Sociológia vedy a techniky