Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

E-mail: 
monika.mitasova@email.cz
Konzultačné hodiny: 
streda 9:30 - 11:10 hod.

 

1. Výber z publikácií a realizácií

1a. článok v časopise WoS/Scopus/MathSci

1. Mitášová, Monika. Eileen Gray alebo architektka: tri hypotézy kritického písania o rode v avantgardnej architektúre vily E.1027. In: World Literature Studies, roč. 19, 2017, č. 4, s. 3-21 [ISSN 1335-0544].

2. Mitášová, Monika. Forma a jej recepcia v architektúre. Na príklade areálu Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. In: Architektúra a urbanizmus, roč. 49, 2015, č. 1-2, s. 120-143, [ISSN 00448680].

3. Monika Mitášová, Akty aktualizovania aktov. Sexty a texty Holých báb. In: Gender, rovné příležitosti, výzkum, roč. 12, 2011, č. 1, s. 44-53 [ISSN 1213-0028].

 

1b. príspevok v zborníku

1. 2018 Ivan M. Havel – Monika Mitášová: Umělá inteligence a umění. Konferencia Kognice a umělý život 2018. Organizátor: Hume Lab a Masarykova univerzita v Brne. In: Č. Šašinka a kol. (eds.), Kognícia a umelý život 2018 (recenzovaný zborník),Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 24-25. [ISBN 978-80-88123-24-8] Zborník dostupný na: https://www.phil.muni.cz/media/3078302/sbornikprispevku_kuz18.pdf. 50%.

2. 2017 Ivan M. Havel, Monika Mitášová: Vnímání pohybu: Reflektovaný a nereflektovaný pohled v souvislosti s architekturou. Konferencia Kognice a umělý život 2017. Organizátor: Centrum pre kognitívnu vedu FMFI UK. In: I. Farkaš a kol. (eds.), Kognícia a umelý život 2017 (recenzovaný zborník), Bratislava: Univerzita Komenského, 2017, s. 64–70. [ISBN 978-80-223-4346-6] Zborník dostupný na: http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2017/files/zbornik/files/zbornik.KUZ2017.pdf. 50%.

3. 2009 Ivan M. Havel – Monika Mitášová, Percepce a tvorba agregátových objektů v prostoru. In: Jozef Kelemen (ed. et al), Kognice a umelý život IX. (recenzovaný zborník), Opava: Slezská universita v Opavě, 2009, s. 89-99 [ISBN 978-80-7248-516-1]. Tiež ako výzkumná zpráva CTS-09-01. [VZ: MSM  021620845] 50%.

4. 2008 Marián Zervan – Monika Mitášová, Antologizmus verzus syntetizmus. Podoby teórie architektúry v súčasných antológiách (recenzovaný zborník), Jiří Ševčík – Monika Mitášová – Eva Krátká (eds.), (A)symetrické historie – zmalčené rámce a vytěsněné problémy, Praha: AVU, 2008, s. 72-86. 50%.

5. 2007 Ivan M. Havel – Monika Mitášová, Vztah k druhému a architektura, in: Jozef Kelemen (ed. et al.) Kognice a umělý život VII. (zborník konferencie), Opava: Slezská universita v Opavě, 2007, s. 125-131 [ISBN 978-80-7248-412-6]. Tiež ako výskumná správa CTS-06-09. [VZ: MSM  021620845] 50%.

6. 2006 Ivan M. Havel – Monika Mitášová, Zjednávání struktur. In: Svět jako struktura, struktura jako obraz, (zborník z konferencie), Praha: FHS UK, 2006, s. 15-33. [ISBN 80-239-8518-3] 50%.

7. 2005 Ivan M. Havel – Monika Mitášová, Umelý život a živé umenie: Prípad zeleného králika. In: Jozef Kelemen (ed. et al), Kognice a umělý život V. (zborník konferencie), sv. 1, Opava: Slezská universita v Opavě, 2005, s. 181–184 [ISBN 80-7248-310-2]50%.

8. 2003 Ivan M. Havel – Monika Mitášová, Zjednávání prostoru: in: Prostor a architektonický prostor (zborník konferencie), Müllerova vila, Praha: Springer Media 2004. Zborník publikovaný na CD. 50%.

9. 2000 Monika Mitášová, Môj otec, moja sestra, môj dom…, in: Rodová identita vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre (zborník medzinárodného seminára feministickej filozofie a umenia), in: Zuzana Kiczková (ed. et al), Bratislava: FF UK, 2000, s. 72-97.

 

1c. zahraničná vedecká alebo tvorivá monografia

1. Monika Mitášová (ed. and auth.), Vladimír Dedeček. Interpretations of His Architecture. Basel: Birkhauser 2018, 861 p. [ISBN 978-3-0356-1598-2]. (Slovensky ako: Vladimír Dedeček. Interpretácia architektonického diela, Bratislava: Slovenská národná galéria, 2017, 841 s., [ISBN 978-80-8059-198-4].)

 

1c. vedecká alebo tvorivá monografia vydaná v ČR/SR

1. Monika Mitášová, Vladimír Dedeček. Stávanie sa architektom. Bratislava: Slovenská národná galéria 2017, 360 s. [ISBN 978-80-8059-200-4].

2. Monika Mitášová (ed. and auth.), A_nna D_aučík_ová. Trans_formácie. Bratislava: SNG, 2018, 416 s. ISBN [978-80-8059-213-4].

 

1d. kapitola v zahraničnej výskumnej alebo tvorivej monografii

1. Marian Zervan – Monika Mitášová, Iconic Ruins in the Sharing Paradigm and the Creative Possibilities of their Revitalization. In: Helena Doudová (ed.), Shared Cities Atlas.Post-socialist Cities and Active Citizenship in Central Europe, Rotterdam: nai010publishers, 2019, pp. 61-72. [ISBN 978-94-6208-521-3] 50%.

2. Monika Mitášová, In Dialogue with American Critical and Projective Theory of Architecture. In: Monika Mitášová (ed.), Oxymoron and Pleonasm. Conversations on American Critical and Projective Theory of Architecture. Barcelona, New York, Praha: Actar – Zlatý řez,Barcelona –2014, pp. 430-483. [ISBN 978-1-940291-41-3 (Actar), ISBN 978-80-87068-13-7 (Zlatý řez)].

 

1e. kapitola vo výskumnej alebo tvorivej monografii vydanej v ČR/SR

1. Monika Mitášová, On the Slovak National Gallery Site’s Genesis, Analysis and Reflection. In: Marian Zervan (ed.), Care (Sorge) for Architecture, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2016, pp. 12-53. [ISBN 978-80-01-05955-5].

2. Monika Mitášová – Marian Zervan: Chronology, In: Marian Zervan (ed.), Care (Sorge) for Architecture, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2016, pp. 94-127. [ISBN 978-80-01-05955-5] 50%.

3. Monika Mitášová – Marian Zervan: Textual Interpretation of Compositional and Clustering Arragements, In: Marian Zervan (ed.), Care (Sorge) for Architecture, Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2016, pp. 54-65. [ISBN 978-80-01-05955-5] 50%.

4. Mitášová, Monika, Dialóg s rečou americkej kritickej a projektívnej teórie architektúry. In: Mitášová, Monika (ed.), Oxymorón a pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury, Praha: Zlatý řez – Vysoká škola výtvarných umení 2012, s. 405-453. [ISBN 978-8-0903826-5-7].

5. Alexandra Kusá – Monika Mitášová, Možné a skutočné dialógy. Oscilujúca divergentná postupnosť od 1 do 9 / Possible and actual dialogues. Oscillating divergent sequence from 1 to 9. In: Kusá, Alexandra – Mitášová, Monika – Noack, Ruth. Denisa Lehocká. Bratislava: Slovenská národná galéria 2012, s. 73-90. [ISBN 978-80-8059-166-3] 50%.

6. Monika Mitášová, Dění anto-logizace. In: Jiří Ševčík – Monika Mitášová (eds.), Česká a slovenská architektura 1971-2011, Praha: VVP AVU – SNG – VŠVU, 2012, s. 911-931. [ISBN 978-80-87108-28-4].

7. Monika Mitášová, Americká kritická a projektivní teorie architektury. In: Monika Mitášová (ed.), Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a projektivní teorie architektury, Praha: Zlatý řez a Vysoká škola výtvarných umení, 2011, s. 6-36. [ISBN 978-80-903826-3-3].

8. Monika Mitášová, Drobné subverzie? Architektúra druhej polovice 80. a začiatku 90. rokov na Slovensku. In: Beata Jablonská (ed.): Osemdesiate. Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 – 1992. Bratislava: SNG, 2009, s. 170-199. [ISBN 978-80-8059-140-3].

9. Monika Mitášová, Forma nasledujúca risk. In: Monika Mitášová – Jiří Ševčík – Jana Ševčíková – Marian Zervan (eds.), Forma nasleduje... risk, Bratislava: SNG, 2007, s. 19-47. [ISBN 978-80-8059-126-7].

10. Ivan M. Havel – Monika Mitášová, Prostor prožívaný jako prostor k jednání. In: Michal Ajvaz – Ivan M. Havel – Monika Mitášová (eds.), Prostor a jeho člověk, Praha: CTS a Vesmír, 2004, s. 153-220. [ISBN 80-85977-60-5] 50%.

 

1g. zahraničná výstava architektonických a umeleckých prác

1. 2008 SIDEWAYS. Projekt a realizácia výstavy v spolupráci s architektonickým ateliérom zerozero untd. Expozícia českého a slovenského pavilónu na 11. Bienále architektúry v Benátkach. 50%.

2. 2002 Modular NEXT. Projekt výstavy v spolupráci s architektom Davidom Kopeckým (ateliér ksa). Expozícia českého a slovenského pavilónu na 8. Bienále architektúry v Benátkach. 50%.

 

1l. samostatná časť v zahraničnej výstave architektonických a umeleckých prác

1. 2016 Monika Mitášová: On the Slovak National Gallery Site’s Genesis, Analysis and Reflection. Expozícia textov a interpretačných diagramov na výstaveStarosť o architektúru: vyzvanie arché architektúry do tanca / Care for Architecture: Asking the Arché of Architecture to Dance. Autori a kurátori: Benjamín Brádňanský, Petr Hájek, Vít Halada, Ján Studený a Marian Zervan. Expozícia českého a slovenského pavilónu na 15. Bienále architektúry v Benátkach.

2. 2000 Modrá kniha / Pour la faire…, II.  Medzinárodná výstava ženského umenia, Galéria SoHo20, New  York, USA, 17. augusta – 7. septembra. Účasť na skupinovej výstave.

3. 2000 Slovak Art For Free, 48. Bienále súčasného umenia, Český a slovenský pavilón, Benátky. Účasť na skupinovej výstave.

 

4. Granty, zahraničné pobyty a tvorivá činnosť

4b. riešiteľ českého výskumného grantu (GAČR, TAČR,...) / slovenského výskumného grantu (KEGA, VEGA,...)

1. 2016-2017 KEGA 019TTU-4/2017: Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela, zodpovedná riešiteľka.

2. 2014-2016 VEGA 1/0275/14: Interpretačné metódy v architektúre, zodpovedná riešiteľka.

3.  2011 Vedecký a publikačný grant Inštitútu vedy a výskumu VŠVU v Bratislave, SR, riešiteľka.

4. 2011 Bádateľský a publikačný grant Nadace pro českou architekturu, ČR.

 

4d. spoluriešiteľ českého výskumného grantu

1. 2007–2010 Výzkumný záměr MŠMT MSM6046144601 České umění v období post-socialistické transformace 1980-2005. VVP AVU, Praha. Zodpovedný riešiteľ PhDr. Jiří Ševčík. Spoluriešiteľka.

 

4h. výskumná alebo umelecká stáž v zahraničí min. 3  mesiace

1. september 2009 – marec 2010 Fulbright Programm for Research and Teaching, J. W. Fulbright Commission USA-Slovakia. School of Architecture, Columbia University in New York, USA.

 

Pedagogická činnosť
Dejiny architektúry 20. storočia vo svete
Architektúra 20. storočia na Slovensku
Seminár kritiky a interpretácie architektonického diela
Súčasná architektúra na Slovensku
Úvod do kritiky a interpretácie architektonického diela