Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

E-mail: 
monika.mitasova@email.cz

Životopis
– 1987-1993 Fakulta architektúry Slovenskej vysokej školy technickej/Slovenskej technickej univerzity (SVŠT/STU) v Bratislave. Odbor: architektúra. Diplomový projekt a teoretická práca na tému: Múzeum architektúry, The Goose Island, Chicago River, Chicago
– 1995-1996 štipendium Fulbrightovej komisie USA-Slovensko, Škola architektúry, Kalifornská univerzita v Los Angeles, ateliér Daniela Libeskinda, Los Angeles
– 1995-2002 Fakulta architektúry STU v Bratislave, postgraduálne štúdium, odbor architektúra. Téma: Text a priestor: písanie v/o architektúre, písanie architektúry
–  2003-2004 postdoktorský výskumný pobyt, Centrum pro teoretická studia, UK a AV ČR, Praha
– 2015 Fakulta architektúry Českej vysokej školy technickej (ČVUT) v Prahe, habilitácia. Odbor: architektúra. Téma: Všeobecná teória, kritická teória a antologizácia teórie architektúry II. polovice 20. storočia. Situácia v Európe a USA: vplyvy, odozvy, typy teórií.
Vedecko-výskumná činnosť
Členstvo
2012-v súčasnosti: členka Odborovej komisie pre doktorské štúdium v odbore architektonická tvorba, VŠVU, Bratislava, SR.
Vybrané vedecké publikácie
Monika Mitášová, In Dialogue with American Critical and Projective Theory of Architecture. In: Monika Mitášová (ed.), Oxymoron and Pleonasm. Conversations on American Critical and Projective Theory of Architecture, Actar – Zlatý řez, Barcelona – New York – Praha 2014, pp 430-483. [ISBN 978-1-940291-41-3 (Actar), ISBN 978-80-87068-13-7 (Zlatý řez)].
Monika Mitášová, Forma a jej recepcia v architektúre. Na príklade areálu Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, Architektúra a urbanizmus, 2015, roč. 49, č. 1-2, s. 120-143. [ISSN 00448680].
Monika Mitášová, Dialóg s rečou americkej kritickej a projektívnej teórie, in: Monika Mitášová (ed.), Oxymorón a pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury, Zlatý řez a Vysoká škola výtvarných umení, Praha 2012, s. 405-453. [ISBN 978-8-0903826-5-7]. (rozsah 116 600 znakov, 64 normostrán, viac ako 3AH).
Monika Mitášová, Americká kritická a projektivní teorie architektury, in: Monika Mitášová (ed.), Oxymorón a pleonasmus. Texty kritické a projektivní teorie architektury, Zlatý řez a Vysoká škola výtvarných umení, Praha 2011, s. 6-36. [ISBN 978-80-903826-3-3]
Monika Mitášová, Drobné subverzie? Architektúra druhej polovice 80. a začiatku 90. rokov na Slovensku, in: Jablonská, Beata (ed.): Osemdesiate. Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 – 1992. Bratislava 2009, s. 170-199. [ISBN 978-80-8059-140-3] 10%
Monika Mitášová, Forma nasledujúca risk, in: Monika Mitášová – Jiří Ševčík – Jana Ševčíková – Marian Zervan (eds.), Forma nasleduje... risk, SNG, Bratislava 2007, s. 19-47. [ISBN 978-80-8059-126-7] 25%
Ivan M. Havel – Monika Mitášová, Prostor prožívaný jako prostor k jednání, in: Michal Ajvaz – Ivan M. Havel – Monika Mitášová (eds.), Prostor a jeho člověk, CTS a Vesmír, Praha 2004, s. 153-220. [ISBN 80-85977-60-5] 50%.
Účasť na riešení vedeckých grantov
1. Projekt VEGA č. 1/0275/14 Interpretačné metódy v architektúre. Doba riešenia: 2014-2016. Spoluriešiteľ prof. Marián Zervan. Zodpovedná riešiteľka (100%).
2. Výskumný grant Fulbrightovho programu, Fulbrightova komisia USA-Slovensko. Škola architektúry, Columbia University New York, USA. Doba riešenia: september 2009 – február 2010.
3. Výskumný zámer MŠMT MSM6046144601 České umění v období post-socialistické transformace 1980-2005. VVP AVU, Praha, Česká republika. Doba riešenia: 2007–2010. Zodpovedný riešiteľ PhDr. Jiří Ševčík. Riešiteľka.
Pedagogická činnosť
Dejiny architektúry 20.storočia vo svete
Architektúra 20. storočia na Slovensku
Seminár kritiky a interpretácie architektonického diela
Súčasná architektúra na Slovensku
Úvod do kritiky a interpretácie architektonického diela
Architektonické navrhovanie