Skočiť na hlavný obsah
E-mail
peter.halama@truni.sk
Konzultačné hodiny
utorok 14.30-16.00 online

ŽIVOTOPIS
1998 – Mgr. v odbore psychológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2002 – PhD. v odbore všeobecná psychológia, Ústav experimentálnej psychológie SAV, Univerzita Komenského
2009 – habilitácia v odbore všeobecná psychológia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
2016 – inaugurácia v odbore všeobecná psychológia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Členstvo
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV 
Rada Psychologického ústavu Akademie věd ČR
Vedecká rada Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
Vedecká rada Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
Vedecká rada Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie
European Association of Personality Psychology
International Association for Psychology of Religion
Board of Assessment, European Federation of Psychological Associations

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce
Halama, P. Zmysel života z pohľadu psychológie. Bratislava, Slovak Academic Press, 2007, ISBN 978-80-8095-023-1.
Halama, P.: Meaning in Life and Coping: Sense of Meaning as a Buffer Against Stress. In: Batthyany, A., Russo-Netzer, P. (Eds.) Meaning in Positive and Existential Psychology. - New York: Springer, 2014, s. 239-250. ISBN 978-1-4939-0307-8.
Halama, P. (2015) Maintaining meaning in life in old age: Personality and social factors. In: Blatný, M. (Ed.) Personality and well-being across the life-span (pp. 160-178). London, Palgrave McMillan. ISBN 978-1-137-43995-6. 
Halama, P. (2015) Empirical approach to typology of religious conversion. Pastoral Psychology, 64, 2, 185-194.

Vedenie výskumných projektov
Odlišné fungovanie položiek (DIF) vo vybraných osobnostných a kognitívnych testoch. VEGA č. 1/0234/15 (2015-2017)
Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a sociálne faktory. APVV č. 0361/12, 2013-2017.
Religiozita a spiritualita vo vzťahu k osobnosti. VEGA č. 2/4027/04, 2004-2006.
Validita aplikácií teórie odpovede na položku v psychometrii. Komparácia s klasickou teóriou testov  VEGA č. 1/0228/10, 2010-2011

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Psychológia osobnosti
Teória psychodiagnostiky a psychometria
Psychológia náboženstva
Vybrané kapitoly z psychometrie

UČEBNÉ TEXTY
Halama, P. (2011) Princípy psychologickej diagnostiky. 2. doplnené vydanie. Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. ISBN 978-80-8082-451-8
Halama, P., Špajdel, M., Žitný, P. (2013) Štatistika pre psychológov s využitím softvéru SPSS. I. Deskriptívna štatistika. Trnava, Rapos. 

OSOBNÁ STRÁNKA

http://katpsych.truni.sk/osobne/halama/