Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Katedra politológie

História katedry

Sme druhým najstarším politologickým pracoviskom na Slovensku. Politológia sa na Trnavskej univerzite začala vyučovať v roku 1992, pôvodne v rámci Katedry sociálno-politických vied, z ktorej v roku 1994 vznikla aj Katedra politológie. Vznik Trnavskej univerzity v roku 1992 podporili mnohé významné domáce a zahraničné osobnosti, medzi nimi aj svetoznámy filozof Karl Raimund Popper. Počas 25-ročnej existencie politológie na Trnavskej univerzite sa na jej vyučovaní podieľali mnohí významní odborníci politickej vedy (prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc., prof. PhDr. Jan Škaloud, CSc.), právnej vedy (prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc., prof. JUDr. Jozef Prusák, CSc., prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc.), histórie (PhDr. Ľubomír Lipták, DrSc., PhDr. Ivan Kamenec, CSc.), ekonómie (prof. Ing. Ján Lisý, CSc., prof. Ing. Otto Sobek, CSc.) či kultúry (prof. PhDr. Milan Hamada, DrSc.) a ďalší. Vedúcimi katedry v jej doterajšej histórii boli JUDr. Ing. Ivan Šimko, doc. PhDr. František Bielik, CSc. a prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. Súčasným vedúcim je Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

V doterajšej publikačnej, vedeckej a pedagogickej činnosti sa katedra venovala najmä otázkam demokratickej transformácie, vzťahu politiky a etiky, vyrovnávaniu sa s totalitnou minulosťou, dejinám a vývoju slovenského politického myslenia, politickým dejinám Slovenska a problematike európskej integrácie.

 

Profil katedry

Cieľom našej katedry je poskytnúť vzdelanie, ktoré umožní kriticky porozumieť fenoménu politiky, jej procesom, inštitúciám a ďalším dôležitým spoločenským oblastiam. Okrem profilových predmetov z odboru politológia (medzinárodné vzťahy, dejiny diplomacie, politické dejiny, dejiny politického myslenia, teória politiky, komparatívna politológia, sociálna politika, verejná správa, volebné a stranícke systémy a ďalšie) je na našej katedre venovaná zvláštna pozornosť dejinám slovenského politického myslenia, politickej filozofii, problematike moderných ideológií a totalitarizmu a politickej a filozofickej antropológii.

 

Uplatnenie absolventov

Štúdium politológie na našej katedre absolvovalo doteraz viac ako 400 študentov a študentiek. Naši absolventi sa úspešne uplatňujú v štátnej správe (ministerstvá, štátne agentúry), v samospráve, v bankovom sektore, v akademickej a mediálnej sfére a v neposlednom rade v súkromnom sektore. Po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia môžu pôsobiť aj ako učitelia na stredných školách.

 

 

 

Kontakt

Katedra politológie
Filozofická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
tel.: +421 33 5939 374
e-mail: politol@truni.sk

Facebook 

--