Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Katedra klasických jazykov

Klasické jazyky sú najstarším filologickým študijným odborom univerzít európskeho kultúrneho a civilizačného okruhu. Bez ich štúdia nie je možné poznávať a chápať nielen kultúru a civilizáciu antického Stredomoria, ale ani kultúru európskych národov v jej integrite. Bez ich štúdia nemožno vedecky skúmať a interpretovať ani slovenskú literatúru, kultúru a civilizačné tradície.
V drvivej väčšine európskych krajín rozvíjajú etablované univerzity tento odbor (spravidla pod tradičným názvom klasická filológia ), a to ako jeden z kľúčových študijných odborov i na viacerých univerzitách v krajine (napr.: Budapešť, Viedeň, Tübingen, Praha, Brno, Krakov, Lvov, Oxford, Cambridge).
Katedra klasických jazykov vznikla v roku 1992 ako jedna zo zakladajúcich katedier obnovenej Trnavskej univerzity a jej prvoradým cieľom je zabezpečovanie a výučba obligátnych fundamentálnych disciplín klasickej filológie. Výučba sa zameriava najmä na zvládnutie gramatiky latinského jazyka a na preklad a výklad diel predpísaných antických autorov. Neodmysliteľnú súčasť klasickej filológie tvorí grécistika, ktorej výučba prebieha v kurzoch gréckeho jazyka.
Pedagogický proces sa ďalej orientuje na získavanie vedomostí z antických literatúr, ako aj na zachytenie poznatkov o starovekých dejinách a civilizácii. V pedagogickom procese i v rovine vedeckého výskumu medzi priority katedry patrí výskum tradícií antiky v novších historických obdobiach (humanizmus, barok), a to najmä so zreteľom na výskum latinskej spisby z produkcie prvej Trnavskej univerzity.
Doteraz (2016) absolvovalo štúdium na katedre vyše 70 študentov, z ktorých sa viac ako polovica uplatnila v odbore. Absolventi klasickej filológie majú možnosť na katedre vykonať rigoróznu skúšku a po obhájení práce získať titul PhDr.


Kontakt

Katedra klasických jazykov

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Hornopotočná 23

917 00 Trnava

Tel. 033/5939363

email. klasjaz@truni.sk