Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Katedra sociológie

Katedra sociológie patrí k zakladajúcemu pracovisku Fakulty humanistiky (v súčasnosti Filozofickej fakulty) na obnovenej Trnavskej univerzite (1992). Svojím zameraním nadväzuje na tradíciu, kultúru a hodnoty pôvodnej Trnavskej univerzity (1635-1777), ako jednej z najstarších univerzít strednej Európy. Základnou úlohou Katedry sociológie psychológie na FF TU je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore sociológia na bakalárskom stupni štúdia (s výhľadom akreditácie magisterského stupňa štúdia) a rozvoj sociologického poznania prostredníctvom publikačných a vedecko-výskumných aktivít pracovníkov katedry. 


Cieľom štúdia sociológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity je dôkladné osvojenie poznatkov o spoločnosti a svete, v ktorom sa človek nachádza a pôsobí. Študentom pomáha pochopiť štruktúru spoločnosti, rôznorodosť spoločenských inštitúcií, foriem spoločenského konania a umožní im orientovať sa v spoločenských javoch a vzťahoch a vo vnímaní spoločenských a individuálnych problémov rôznych typov vo vzájomných súvislostiach. Absolventi študijného programu Sociológia (1. stupeň) sú vedení k samostatnosti, k uvedomeniu si tradičnej hodnoty vzdelania v zmysle slobodného bádania a k rešpektovaniu pluralizmu prístupov v súčasnej sociológii. Osvojením základov príbuzných vedných disciplín sa kladie dôraz na širší humanitný profil absolventa.
Bakalársky a magisterský stupeň štúdia sociológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity je akreditovaný Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.Katedra sociológie
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
Telefónne číslo: (033) 5939 303
sociol@truni.sk