Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Doktorandské študijné programy

V súčasnosti je možné absolvovať na Filozofickej fakulte  doktorandské štúdium v nasledovných študijných odboroch:

  • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry

  • Etika a morálna filozofia

  • Klasická archeológia

  • Slovenské dejiny

  • Systematická filozofia

  • Teória a metodológia sociológie

  • Všeobecná a experimentálna psychológia
 
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v rovnocennej dennej alebo externej forme. Dennú formu štúdia charakterizuje najmä pravidelná prítomnosť doktoranda na fakulte a na jej vedeckom živote, pedagogická činnosť, konzultácie so školiteľom a systematická publikačná činnosť výsledkov vedeckej a odbornej činnosti. Externú formu štúdia charakterizuje prevažne samostatné štúdium, konzultácie so školiteľom a systematická publikačná činnosť výsledkov vedeckej a odbornej činnosti.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme sú tri roky a v externej forme štyri roky.

 

Študijná referentka pre doktorandské štúdium
Ing. Miroslava Bošnáková, tel.č. +421 33/5939 387, e-mail: miroslava.bosnakova@truni.sk