Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Podmienky prijatia

Všeobecné podmienky uchádzania sa o doktorandské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky
Súčasťou prihlášky je: 
- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 
- pri uchádzaní sa o doktorandský študijný program sa k prihláške prikladá overená kópia vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a výpisu skúšok absolvovaných na vysokej škole (uchádzači končiaci vysokoškolské vzdelanie v akademickom roku 2018/2019 pošlú tieto dokumenty do 28. júna 2019)

Fakulta nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača. 

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.
Na vybrané štúdium je potrebné použiť príslušný typ prihlášky (PhD.) Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený. Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci júl 2019 s podporou modulárneho akademického informačného systému. 

Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 28. februára 2019

Poplatok za papierovú prihlášku: 35 EUR 
Poplatok za elektronickú prihlášku: 35 EUR (cez systém MAIS a následne vytlačenú v papierovej forme)

Platobné údaje
Banka: štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0024 1228
Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou
Špecifický symbol: 10002
Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno
Údaje pre platbu zo zahraničia: IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228 · SWIFT SPSRSKBA

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Iveta Schusterová, PhD., Katedra psychológie, Tel. 033/5939361, e-mail: iveta.schusterova@truni.sk

Výberové konanie na základe doterajších študijných výsledkov, odbornej skúšky a odborného pohovoru o prihlásenej téme dizertačnej práce s prihliadnutím na dosiahnuté výsledky doterajšieho vzdelania. Akceptujú sa prihlášky absolventov daného študijného programu alebo príbuzných študijných programov. O akceptovaní prihlášky rozhoduje prijímacia komisia. Počet prijatých študentov je závislý od získaných finančných zdrojov. Uchádzači, ktorí sa hlásia na PhD. štúdium a majú záujem o obidve formy štúdia podávajú prihlášku dva razy s jedným poplatkom.

Bodové hodnotenie za ústnu skúšku na doktorandské štúdium (200 b):

  • študijné výsledky v magisterskom stupni štúdia 50 b. (výberové konanie lineárny priemer 1,00- 50 b. až 2,00 - 0 b.),
  • prezentácia projektu 50 b.,
  • prehľad vedomostí 20 b.,
  • výber a relevantnosť témy vzhľadom na zameranie pracoviska 40 b.,
  • publikačná činnosť 20 b,
  • vedecká činnosť 10 b,
  • iná mimoškolská činnosť 10 b.

Hodnotí sa celým číslom. V prípade, ak uchádzač o štúdium nedosiahne na prijímacej skúške aspoň 130 bodov, neúspešne absolvoval prijímaciu skúšku. Fakulta plánuje prijať v akademickom roku 2019/2020 na dennú a externú formu doktorandského štúdia na každý akreditovaný študijný program najmenej jedného študenta.

Výška ročného školného v externej forme doktorandského štúdia
- Výška ročného školného pre študentov v externej forme doktorandského štúdia na akademický rok 2019/2020 je 900 €.
- Výška ročného školného pre študentov v externej forme doktorandského štúdia uskutočňovaného výlučne v inom ako štátnom jazyku na akademický rok 2019/2020 je 2 000 €.