Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Podmienky prijatia

Všeobecné podmienky uchádzania sa o doktorandské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky
Súčasťou prihlášky je: 
- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 
- pri uchádzaní sa o doktorandský študijný program sa k prihláške prikladá overená kópia vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a výpisu skúšok absolvovaných na vysokej škole 

Fakulta nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača. 

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.
Na vybrané štúdium je potrebné použiť príslušný typ prihlášky (PhD.) Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený. Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci júl 2021 s podporou modulárneho akademického informačného systému. 

Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium je do 28. februára 2021 

Poplatok za papierovú prihlášku: 35 EUR 
Poplatok za elektronickú prihlášku: 35 EUR (cez systém MAIS a následne vytlačenú v papierovej forme)

Platobné údaje
Banka: štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0024 1228
Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou
Špecifický symbol: 10002
Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno
Údaje pre platbu zo zahraničia: IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228 · SWIFT SPSRSKBA

Študijné oddelenie Filozofickej fakulty TU v Trnave
Ing. Miroslava Bošnáková, tel.č. +421 33/5939 387, e-mail: miroslava.bosnakova@truni.sk

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Iveta Schusterová, PhD., Katedra psychológie, tel.č. +421 33/5939 361, e-mail: iveta.schusterova@truni.sk

Výška ročného školného v externej forme doktorandského štúdia
- Výška ročného školného pre študentov v externej forme doktorandského štúdia na akademický rok 2021/2022 je 990 €

 

Dokumenty
Bodové hodnotenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium na akademický rok 2021/2022

Rozpis prideľovania bodov za vysokú školu pre prijímacie konanie uchádzačov na doktorandský stupeň štúdia na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave na akademický rok 2021/2022