Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Podmienky prijatia

Druhé kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium

Druhé kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium prebieha v týchto študijných programoch:

Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry PhD.
(externá forma štúdia)

Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry PhD. doktorandský študijný program realizovaný v spolupráci s Ústavom dejín umenia SAV
(denná forma štúdia)

Slovenské dejiny PhD.
(externá forma štúdia)

Všeobecná a experimentálna psychológia PhD.
(denná a externá forma štúdia)

Všeobecná a experimentálna psychológia PhD. doktorandský študijný program realizovaný v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV
(denná forma štúdia)

Teória a metodológia sociológie PhD.
(externá forma štúdia)

Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium je do 20.08. 2021.

 

Všeobecné podmienky uchádzania sa o doktorandské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky

Uchádzač sa podľa smernice rektora TU č.2/2013 o doktorandskom štúdiu, článok 3 ods.2 hlási na jednu z tém vypísaných fakultou. Ku každej téme je pridelený školiteľ.

Súčasťou prihlášky je:
1. Životopis
2. Kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu)
3. Overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, výpis skúšok absolvovaných na vysokej škole)
4. Zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác
5. Iná mimoškolská činnosť
6. Rámcový projekt k téme dizertačnej práce

Fakulta nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača.

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.
Na vybrané štúdium je potrebné použiť príslušný typ prihlášky (PhD.) Ak uchádzač po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený. Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci júl 2021 s podporou modulárneho akademického informačného systému.

Poplatok za papierovú prihlášku: 35 EUR
Poplatok za elektronickú prihlášku: 35 EUR (cez systém MAIS a následne vytlačenú v papierovej forme)

Platobné údaje
Banka: štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0024 1228
Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou
Špecifický symbol: 10002
Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno
Údaje pre platbu zo zahraničia: IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228 · SWIFT SPSRSKBA

Študijné oddelenie Filozofickej fakulty TU v Trnave
Ing. Miroslava Bošnáková, tel.č. +421 33/5939 387, e-mail: miroslava.bosnakova@truni.sk

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Iveta Schusterová, PhD., Katedra psychológie, tel.č. +421 33/5939 361, e-mail: iveta.schusterova@truni.sk

Výška ročného školného v externej forme doktorandského štúdia
- Výška ročného školného pre študentov v externej forme doktorandského štúdia na akademický rok 2021/2022 je 990€

 

Dokumenty

Bodové hodnotenie 2. kola prijímacieho konania na doktorandské štúdium na akademický rok 2021/2022

Bodové hodnotenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium na akademický rok 2021/2022

Rozpis prideľovania bodov za vysokú školu pre prijímacie konanie uchádzačov na doktorandský stupeň štúdia na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave na akademický rok 2021/2022