Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Podmienky prijatia

Výberové konanie na základe doterajších študijných výsledkov, odbornej skúšky a odborného pohovoru o prihlásenej téme dizertačnej práce s prihliadnutím na dosiahnuté výsledky doterajšieho vzdelania. Akceptujú sa prihlášky absolventov daného študijného programu alebo príbuzných študijných programov. O akceptovaní prihlášky rozhoduje prijímacia komisia. Počet prijatých študentov je závislý od získaných finančných zdrojov. Uchádzači, ktorí sa hlásia na PhD. štúdium a majú záujem o obidve formy štúdia podávajú prihlášku dva razy s jedným poplatkom.

Bodové hodnotenie za ústnu skúšku na doktorandské štúdium (50 b):

  • študijné výsledky v magisterskom stupni štúdia 10 b.,
  • prezentácia projektu 20 b.,
  • prehľad vedomostí 10 b.,
  • výber a relevantnosť témy vzhľadom na  zameranie pracoviska 5 b.,
  • publikačná, vedecká, príp. iná mimoškolská činnosť 5 b.

Hodnotí sa celým číslom.