Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Edičná komisia FF TU

doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., predseda
prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.
prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
doc. Mgr. Erika Juríková, PhD.
doc. Mgr. Ivan Chorvát, CSc.
doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.
doc. Mgr. Peter Šajda, PhD.
doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.
Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.