Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Bibliografia gréckych a latinských štúdií v Slovenskej republike za roky 2006-2010

Autor: 
Erika Juríková - Daniel Škoviera - Pavol Valachovič
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
slovenský, český, latinský
Počet strán: 
166
ISBN: 
978-83-7490-546-6
Anotácia: 

Na predchádzajúci zväzok Bibliografie gréckych a latinských štúdií v Slovenskej republike za roky 1993 – 2005 teraz nadväzuje zväzok zahŕňajúci obdobie piatich rokov medzi rokmi 2006 až 2010, ktorý sa pridŕža zásad predchádzajúceho zväzku. Ak sa k editorom informácie o niektorých publikáciách dostali z hocakého dôvodu neskoro, zaradili ich do tohto zväzku bez odlíšenia. Doplnené sú aj diela, ktoré odzneli ako rozhlasové relácie a teda takto boli uverejnené. Hranica vročenia 2010 je zachovaná dôsledne a prekročená iba pri novších recenziách, ktoré sa zaraďujú k príslušným publikáciám. Údaje o prácach z oblasti vied o antickom staroveku v širokom ponímaní, ktoré sčasti zaslali sami autori a sčasti boli získané excerpciou zborníkov a periodík, sú utriedené do zvyčajných kapitol. Kvôli lepšej prehľadnosti sa editori rozhodli pridať novú podkapitolu osobitne zameranú na historickú Trnavskú univerzitu z rokov 1635 až 1777. Brali totiž do úvahy, že v sledovanom období sa zintenzívnilo bádanie zamerané na túto inštitúciu. Do byzantologickej kapitoly sú začlenené výlučne tie práce, ktoré sa prednostne zameriavajú na jazyk, literatúru, ako aj kultúru daného obdobia.