Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dichotická stimulácia v psychologickej diagnostike

Autor: 
Marián Špajdel
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania: 
2020
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
92
ISBN: 
978-80-568-0268-7
Anotácia: 

Dichotická stimulácia predstavuje techniku neinvazívneho merania funkčnej asymetrie hemisfér. V rámci psychologickej diagnostiky možno metodiku využiť aj pri diagnostike sluchovej diskriminácie významových aj nevýznamových rečových podnetov, environmentálnych zvukov a sekvencií tónov, pri diagnostike pozornostných a pamäťových procesov a taktiež pri sledovaní úspešnosti neuropsychologickej rehabilitácie.
Pri dichotickej stimulácii sa od vyšetrovaných osôb vyžaduje, aby počúvali naraz dva odlišné podnety (do každého ucha iný podnet). Výkony pri dichotickej stimulácii reflektujú funkčnú integritu frontotemporálnych oblastí mozgu.
Monografia objasňuje princíp a teoretické pozadie dichotickej stimulácie, možnosti kvantitatívneho i kvalitatívneho vyhodnotenia výkonov v dichotickej stimulácii a základné postupy pri klinickej interpretácii výsledkov. Text obsahuje názorné grafy a tiež niekoľko kazuistík. Podrobne sa opisuje slovenská metodika dichotickej stimulácie (Špajdel, Jariabková, 2008), ktorá obsahuje štyri druhy podnetov: sekvencie tónov, environmentálne zvuky, slabiky, slová.
Pre záujemcov o monografiu je zdarma k dispozícii kompletná metodika dichotickej stimulácie, ktorá obsahuje dichotické podnety vo formáte mp3 a záznamové hárky (na vyžiadanie emailom u autora monografie). K administrácii metodiky postačuje ľubovoľný mp3 prehrávač, smartphone alebo notebook. Dichotické podnety sa počúvajú na stereoslúchadlách supraaurálneho typu (také, ako sú zobrazené na obálke monografie – ktoré dosadajú na ušnicu z vonkajšej strany).

 

Cena: 
10 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.