Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

ETICKÝ POHĽAD NA VZŤAHY ŠTÁTU A CIRKVI NA SLOVENSKU V KONTEXTE ODLUKY

Autor: 
Michal Gánovský
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
84
ISBN: 
978-80-568-0393-6
Anotácia: 

O problematiku vzťahov štátu a cirkvi je v slovenskej verejnosti stále pomerne veľký záujem. Diskutuje sa o usporiadaní týchto vzťahov a ich význame. Potvrdzujú to aj početné diskusie o odluke, v rámci ktorých sa ukazuje, že názorové póly na Slovensku sú v tejto veci diametrálne odlišné. To poukazuje na to, že táto téma je aj naďalej vysoko aktuálna a značne komplikovaná. Preto sa v monografii autor pokúša o jej bližšie preskúmanie. Cieľom diela je poukázať na etické aspekty, ktoré by mali byť hlavnými určovateľmi pre dialóg o vzťahoch cirkvi a štátu na našom území. Tieto vzťahy by mali akcentovať aj požiadavku súčasnej spoločnosti na zachovanie tolerancie voči obom týmto inštitúciám. Zároveň, pre vhodné fungovanie ich vzájomných vzťahov, je tiež kladený apel na spoločnú snahu o nenarúšanie vnútornej integrity ako štátu, tak aj cirkvi. Focus monografie je zameraný na vzťahy štátu a cirkvi práve v kontexte odluky, keďže sa jedná o najvypätejší moment vo vzťahu týchto dvoch inštitúcií. Pre súčasnú slovenskú spoločnosť je nevyhnutne prospešné, ak nebude narušená vnútorná integrita jednotlivých inštitúcií, integrita občanov a tiež príslušníkov cirkvi, ak sa nebude zasahovať do základných slobôd a ľudskej dôstojnosti, a v neposlednom rade, ak bude zachovaná rozumná miera tolerancie medzi štátom a cirkvou. Monografia ponúka náhľad do filozofických základov tejto problematiky, prierez historickými konzekvenciami na našom území a následne etickú analýzu súčasnej situácie v oblasti vzťahov medzi cirkvou a štátom na Slovensku.