Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Visitationes canonicae archidiaconatus Posoniensis 1694/1695

Autor: 
Zuzana Lopatková
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU v Trnave, Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
anglický, latinský
Počet strán: 
179
ISBN: 
978-83-8111-149-2
Anotácia: 

Niet pochýb o tom, že kanonické vizitácie sú z formálnej i obsahovej stránky veľmi dôležitým historickým pramenným materiálom s vysokou výpovednou hodnotou. Dôležité je najmä to, že poskytujú údaje o širokom spektre spoločenského života, aj keď v mnohých jeho oblastiach s akcentom na hospodársku stránku. Okrem výpovednej hodnoty však platí konštatovanie, že kanonické vizitácie majú vysokú mieru hodnovernosti. Ich formálne vyhotovenie i obsahová náplň sa však líšili v závislosti od doby i konkrétnych okolností vzniku, čo platí najmä pre najstaršiu fázu vývoja tohto špecifického druhu historického prameňa. V edičnom rade monografií Katedry histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s cieľom sprístupňovať archívne pramene  k slovenským dejinám formou kritických edícií, publikujeme edíciu kanonických vizitácií Bratislavského arcidiakonátu z rokov 1694/1695, uložených v maďarskom archíve Prímási  Levéltár v Ostrihome. Predkladaná práca nie je len edíciou kanonických vizitácií, primárne vypovedajúcich o náboženských dejinách vybraného územia, ale tým, že vizitačné zápisnice sa geograficky vzťahujú k územiu Ostrihomskej arcidiecézy, publikovanie kritickej pramennej edície je predovšetkým historickým pohľadom na toto obdobie slovenských dejín v stredoeurópskom kontexte.  V súlade s oficiálnou tézou slovenskej historiografie, ktorá si za jeden zo svojich cieľov kladie práve vydávanie historických prameňov, tak vo forme edície budú kanonické vizitácie prístupné všetkým záujemcom o toto obdobie slovenských dejín.

Publikáciu si môžete objednať výlučne ako E-knihu vo formáte PDF.
 

Cena: 
8 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.