Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Miroslava Daňová, PhD.

E-mail: 
miroslava.danova@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
utorok 11:10-12:50

Prednáša na Trnavskej univerzite v Trnave od roku 2015. Jej zameraním sú rímske šperky, glyptika a rímskoprovinciálna archeológia.
Aktuálne sa podieľa na etablovaní archeológie pod vodou v slovenskom prostredí.
Štúdium:
1997-2003: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia – história (Mgr.)
2007-2011: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, odbor: klasická archeológia (PhD.), téma: Rímsky zlatý šperk v Panónii Superior.
Členstvo:
Slovenská archeologická spoločnosť;
European Association of Archaeologists
Najvýznamnejšie publikácie:
- Römischer Goldschmuck aus Gerulata und seiner Umgebung, in: Macht des Goldes, Gold der Macht, M. Hardt – O. Heinrich-Tamáska (Edit.), Weinstadt 2013, 47-54.
- (s V. Krupa): Analysis of the Ring from the Balneological Museum in the context of Jewelry from German Burials in Slovakia (Анализ перстня из собрания Бальнеологического музея в контексте украшений из германских захоронений Словакии), in: Brief Communications of the Institute of Archaeology, Moskva 2018, 62-71.
- (s J. Schmidtová, A. Šefčáková ): New Finds of Roman Rings from a Rich Grave in Cemetery III, Rusovce‑Gerulata, in: Studia Hercynia  XX/1, Praha 2016, 83-99.

Aktualizovaný zoznam publikácií: https://trunipdf.academia.edu/MirkaDa%C5%88ov%C3%A1
Aktuálne riešené granty:
- VEGA 2/0146/18: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt
Doba riešenia: 2018-2021
Vedúci projektu: PhDr. Klaudia Daňová, PhD. (SAV), Zástupca: Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (TU)

- VEGA 1/0358/18 : Rímsky tábor v Iži a jeho pozícia na hraniciach Panónie. Doba riešenia: 2018-2021
Vedúci projektu: prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

- COST Action People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923) (PIMo) CA18140

- Grant mesta TRNAVA: Cyklus prednášok FORUM TYRNAVIENSE 2018 - stretnutia historikov a archeológov so študentami a verejnosťou
Absolvované zahraničné štipendijné pobyty:
8/ 2000: Univer. Freiburg, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie financované z projektu Oedemburg.
8-9/ 2001, 2002:Univer. Freiburg, Abteilung für Provinzialrömische Archäologie financované z projektu Oedemburg.
9/ 2000- 1/ 2001: Ústav klasickej archeológie Viedenskej univerzity (Akcia Rakúsko-Slovensko).
7-8/ 2010: Burgenländisches Landesmuseum Eisenstadt (Akcia Rakúsko-Slovensko).
11/ 2011- 3/ 2012: Ústav klasickej archeológie Viedenskej univerzity (Ernst Mach Stipendium).
Prednášková činnosť:
•    Dejiny staroveku (Grécko, Rím)
•    Vybrané kapitoly starovekého umenia
•    Vybrané kapitoly a seminár z umenia antiky
•    Antické náboženstvo
•    Architektúra - vybrané kapitoly