Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Legislatíva

Habilitácie docentov a inaugurácie profesorov

Zásady Trnavskej univerzity v Trnave o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor


Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu "docent" a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu "profesor" na FF TU v Trnave


Pôvodné: 


Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest docentov a profesorovna Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave