Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Prijímacie konanie

DRUHÉ KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA

na Bc. a Mgr. štúdium (okrem psychológie): 

od 15. mája do 15. augusta 2018.

Všeobecné podmienky uchádzania sa o bakalárske, magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky

Súčasťou prihlášky je:
- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
- pri uchádzaní sa o
bakalárske študijné programy overené kópie koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia (uchádzačom maturujúcim v školskom roku 2017/2018 potvrdí výsledky za 1. – 3. ročník stredná škola, overené kópie vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači do 15. augusta 2018)
- pri uchádzaní sa o
magisterské študijné programy sa k prihláške prikladá overená kópia vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a výpisu skúšok absolvovaných na vysokej škole (uchádzači končiaci vysokoškolské vzdelanie v akademickom roku 2017/2018 pošlú tieto dokumenty do 15. augusta 2018)
Fakulta nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača.
Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.
Na vybrané štúdium je potrebné použiť príslušný typ prihlášky (Bc., Mgr.)
Ak uchádzač po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.
Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci august
 2018 (bakalárske štúdium) a august 2018 (magisterské štúdium) s podporou modulárneho akademického informačného systému.

Poplatok za papierovú prihlášku: 35 EUR
Poplatok za elektronickú prihlášku: 35 EUR /
cez systém MAIS:  Elektronická prihláška ›› a následne vytlačenú v papierovej forme/

Platobné údaje
Banka: štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0024 1228
Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou
Špecifický symbol: 10002
Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno
Údaje pre platbu zo zahraničia: IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228 · SWIFT SPSRSKBA

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte
24.01.2018 od 9,00 h do 15,00 h
Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23
918 43 Trnava

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Iveta Schusterová, PhD., Katedra psychológie, Tel. 033/5939 361, e-mail: iveta.schusterova@truni.sk

Kontakty

Adresa: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23
918 43 Trnava
Telefón: 033/5939111, 033/5939 387

Internetová adresa: http://ff.truni.sk