Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Prijímacie konanie

Všeobecné podmienky uchádzania sa o bakalárske, magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky

Súčasťou prihlášky je:

-  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

- pri uchádzaní sa o bakalárske študijné programy overené kópie koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia (uchádzačom maturujúcim v školskom roku 2018/2019 potvrdí výsledky za 1. – 3. ročník stredná škola, overené kópievysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači do 14. júna 2019)

-  pri uchádzaní sa o magisterské študijné programy sa k prihláške prikladá overená kópia vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a výpisu skúšok absolvovaných na vysokej škole (uchádzači končiaci vysokoškolské vzdelanie v akademickom roku 2018/2019 pošlú tieto dokumenty do 28. júna 2019)

Fakulta nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača. 

 

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.

Na vybrané štúdium je potrebné použiť príslušný typ prihlášky (Bc., Mgr.) Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený. Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci jún 2019 (bakalárske štúdium) a júl2019 (magisterské štúdium) s podporou modulárneho akademického informačného systému.

 

Termín podania prihlášky na bakalárske i magisterskéštúdium:do 28. februára 2019

Poplatok za papierovú prihlášku: 35 EUR 

Poplatok za elektronickú prihlášku: 35 EUR (cez systém MAIS a následne vytlačenú v papierovej forme)

 

Platobné údaje

Banka: štátna pokladnica

IBAN: SK35 8180 0000 0070 0024 1228

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované
cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 10002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Údaje pre platbu zo zahraničia: IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228 · SWIFT SPSRSKBA

 

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte

23.01.2019 od 9:00 h do 15:00 h
Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Iveta Schusterová, PhD., Katedra psychológie, Tel. 033/5939361, e-mail: iveta.schusterova@truni.sk