Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Prijímacie konanie

Všeobecné podmienky uchádzania sa o bakalárske, magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky

Súčasťou prihlášky je:
- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
- pri uchádzaní sa o bakalárske študijné programy overené kópie koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia (uchádzačom maturujúcim v školskom roku 2021/2022 potvrdí výsledky za 1. – 3. ročník stredná škola, overené kópie vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači do 10. júna 2022)
- pri uchádzaní sa o magisterské študijné programy sa k prihláške prikladá overená kópia vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a výpis skúšok absolvovaných na vysokej škole (uchádzači končiaci vysokoškolské vzdelanie v akademickom roku 2021/2022 pošlú tieto dokumenty do 24. júna 2022).
Fakulta nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača.

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.
Na vybrané štúdium je potrebné použiť príslušný typ prihlášky (Bc., Mgr.)
Ak uchádzač po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.
Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci jún 2022 (bakalárske štúdium) a júl 2022 (magisterské štúdium) s podporou modulárneho akademického informačného systému.

Termín podania prihlášky na bakalárske i magisterské štúdium: do 28. februára 2022
Poplatok za papierovú prihlášku: 35 EUR
Poplatok za elektronickú prihlášku: 35 EUR (cez systém MAIS a následne vytlačenú v papierovej forme)

Platobné údaje
Banka: štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0024 1228
Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou
Špecifický symbol: 10002
Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno
Údaje pre platbu zo zahraničia: IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228 · SWIFT SPSRSKBA

Študijné referentky pre uchádzačov o štúdium:
Ing. Kristína Vyskočová, tel. č. +421 33/5939 387, e-mail: kristina.vyskocova@truni.sk
Zlata Cisárová, tel. č. +421 33/5939 387, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:
Mgr. Iveta Schusterová, PhD., Katedra psychológie, tel. č. +421 33/5939 361, e-mail: iveta.schusterova@truni.sk

Podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov na prvý stupeň štúdia študijného programu Psychológia v dennej i externej forme na akademický rok 2022/2023
V tomto študijnom programe sa koná prijímacia skúška formou písomného testu, ktorý obsahuje otázky zamerané na základné predpoklady pre štúdium. Ide o testy všeobecnej schopnosti, ktoré sú podkladom na primeranú reakciu v situácií, kde nepostačuje skúsenosť. Dôležitá je správna a pohotová orientácia v nových situáciách, ktorá sa zakladá na rýchlom postrehu, správnom zhodnotení potrebných informácií a na vyvodení správnych záverov, všímavosti, chápavosti, logickosti, kritickosti, originálnosti, schopnosti odhaľovať jemné, skryté, ťažko postrehnuteľné súvislosti a vzťahy, podobnosti a rozdiely, všestrannosť a schopnosť záujmov, bohatý slovník a exaktné vyjadrovanie. Písomný test, v prípade neúčasti v stanovenom čase, nie je možné vykonať v náhradnom termíne. Prijímanie uchádzačov sa uskutoční na základe výsledkov písomného testu, typu absolvovanej strednej školy, celkového priemeru z koncoročných vysvedčení za 1. - 4. ročník pri štvorročnom štúdiu; z 1. - 5. ročníka pri päťročnom štúdiu a z posledných 4 ročníkov u absolventov 8 – ročných gymnázií. Podmienkou prijatia na štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overených koncoročných vysvedčení za 1., 2., 3. a 4. ročník a úradne overeného maturitného vysvedčenia.

Podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov na druhý stupeň štúdia študijného programu Psychológia v dennej forme na akademický rok 2022/2023
V tomto študijnom programe sa koná prijímacia skúška formou písomného testu, ktorý obsahuje otázky zamerané na prehľad základných vedomostí získaných počas bakalárskeho štúdia v študijnom programe psychológia. Písomný test, v prípade neúčasti v stanovenom čase, nie je možné vykonať v náhradnom termíne. Prijímanie uchádzačov sa uskutoční na základe výsledkov písomného testu. Podmienkou prijatia na štúdium je ukončené bakalárske štúdium v študijnom odbore psychológia a študijnom programe psychológia.