Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Prijímacie konanie

Všeobecné podmienky uchádzania sa o bakalárske, magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky

Súčasťou prihlášky je:

-  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

- pri uchádzaní sa o bakalárske študijné programy overené kópie koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia (uchádzačom maturujúcim v školskom roku 2019/2020 potvrdí výsledky za 1. – 3. ročník stredná škola, overené kópie vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači do 12. júna 2020)

-  pri uchádzaní sa o magisterské študijné programy sa k prihláške prikladá overená kópia vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a výpisu skúšok absolvovaných na vysokej škole (uchádzači končiaci vysokoškolské vzdelanie v akademickom roku 2019/2020 pošlú tieto dokumenty do 19. júna 2020)

Fakulta nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača. 

 

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.

Na vybrané štúdium je potrebné použiť príslušný typ prihlášky (Bc., Mgr.) Ak uchádzač  po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený. Definitívne overovanie plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci jún a júl 2020 s podporou modulárneho akademického informačného systému.

 

Termín podania prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium: do 30. 4. 2020

Poplatok za papierovú prihlášku: 35 EUR 

Poplatok za elektronickú prihlášku: 35 EUR (cez systém MAIS a následne vytlačenú v papierovej forme)

 

Platobné údaje

Banka: štátna pokladnica

IBAN: SK35 8180 0000 0070 0024 1228

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované
cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 10002

Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Údaje pre platbu zo zahraničia: IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228 · SWIFT SPSRSKBA

 
Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte TU v Trnave
29. januára 2020 od 9:00 hod. do 15:00 hod.
Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 91843 Trnava
 
Študijné oddelenie FF TU v Trnave

Zlata Cisárová, tel.č. +421 33/5939 387, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk
Tatiana Masnicová, tel.č. +421 33/5939 387, e-mail: tatiana.masnicova@truni.sk