Skočiť na hlavný obsah

Pokyny k podaniu prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium:

 

Termín podania prihlášky na bakalárske i magisterské štúdium: do 10. 6. 2022 (okrem odboru psychológia)
Poplatok za papierovú prihlášku: 35 EUR
Poplatok za elektronickú prihlášku: 35 EUR (cez systém MAIS a následne vytlačenú v papierovej forme)

Filozofická fakulta poskytuje dve možnosti podania prihlášky na štúdium (papierová prihláška, elektronická prihláška). Po podaní elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť a poslať poštou na adresu: Študijné oddelenie FF TU, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava.

 

Bakalárske štúdium

Papierová prihláška na vysokoškolské štúdium - I. stupeň
Elektronická prihláška

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom a všetkými prílohami.

Súčasťou prihlášky je:

  1. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  2. notárom/matrikou overené kópie koncoročných vysvedčení zo všetkých ročníkov strednej školy a maturitného vysvedčenia

Uchádzači maturujúci v školskom roku 2021/2022 dajú potvrdiť 2. stranu prihlášky s výpisom výsledkov za 1. – 3. ročník strednej škole a notárom/matrikou overené kópie vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači do 10. júna 2022 (okrem študijného programu Psychológia)

 

Magisterské štúdium

Papierová prihláška na vysokoškolské štúdium - II. stupeň
Elektronická prihláška

Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom a všetkými prílohami.

Súčasťou prihlášky je:

  1. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  2. notárom/matrikou overené kópie vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a výpisu skúšok absolvovaných na vysokej škole (uchádzači končiaci vysokoškolské vzdelanie v akademickom roku 2021/2022 pošlú tieto dokumenty do 24. júna 2022  a priložia k prihláške potvrdenie o návšteve vysokej školy).

 


Dôležité upozornenie!
Momentálne prebieha spracovanie prihlášok, preto prosíme o trpezlivosť. O ďalšom postupe prijímacieho konania Vás budeme informovať.


 

Všeobecné údaje k platbe za prihlášku:
Banka: štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0024 1228
Variabilný symbol: je evidenčné číslo uchádzača (1. strana prihlášky) bez písmena R vygenerované cez elektronickú prihlášku v MAIS
Špecifický symbol: 10002
Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno
Údaje pre platbu zo zahraničia: IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228 · SWIFT SPSRSKBA

Ak uchádzač po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.

Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci jún 2022 (bakalárske štúdium) a júl 2022 (magisterské štúdium) s podporou modulárneho akademického informačného systému.

Fakulta nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača.

 

Informácie o prijímacej skúške – študijný program Psychológia

 

Študijné referentky pre uchádzačov o štúdium:
Ing. Kristína Vyskočová, tel. č. +421 33/5939 387, e-mail: kristina.vyskocova [at] truni.sk
Zlata Cisárová, tel. č. +421 33/5939 387, e-mail: zlata.cisarova [at] truni.sk

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:
Mgr. Iveta Schusterová, PhD., Katedra psychológie, tel. č. +421 33/5939 361, e-mail: iveta.schusterova [at] truni.sk