Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Prijímacie konanie

POZOR!!!
PREDĹŽILI SME TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK NA BC., MGR. a PHD. ŠTÚDIUM: 27. apríl 2018.

Všeobecné podmienky uchádzania sa o bakalárske, magisterské štúdium a pokyny k podávaniu prihlášky

Súčasťou prihlášky je:
- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
- pri uchádzaní sa o
bakalárske študijné programy overené kópie koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia (uchádzačom maturujúcim v školskom roku 2017/2018 potvrdí výsledky za 1. – 3. ročník stredná škola, overené kópie vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači do 15. júna 2018)
- pri uchádzaní sa o
magisterské študijné programy sa k prihláške prikladá overená kópia vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a výpisu skúšok absolvovaných na vysokej škole (uchádzači končiaci vysokoškolské vzdelanie v akademickom roku 2017/2018 pošlú tieto dokumenty do 29. júna 2018)
Fakulta nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača.
Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.
Na vybrané štúdium je potrebné použiť príslušný typ prihlášky (Bc., Mgr.)
Ak uchádzač po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej lehote je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.
Definitívne overovania plnenia podmienok pre prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci
jún 2018 (bakalárske štúdium) a júl 2018 (magisterské štúdium) s podporou modulárneho akademického informačného systému.

Poplatok za papierovú prihlášku: 35 EUR
Poplatok za elektronickú prihlášku: 35 EUR /
cez systém MAIS:  Elektronická prihláška ›› a následne vytlačenú v papierovej forme/

 

Platobné údaje
Banka: štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0024 1228
Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou
Špecifický symbol: 10002
Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno
Údaje pre platbu zo zahraničia: IBAN SK35 8180 0000 0070 0024 1228 · SWIFT SPSRSKBA

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte

24.01.2018 od 9,00 h do 15,00 h
Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23
918 43 Trnava

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Iveta Schusterová, PhD., Katedra psychológie, Tel. 033/5939 361, e-mail: iveta.schusterova@truni.sk

Kontakty

Adresa: Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23
918 43 Trnava
Telefón: 033/5939111, 033/5939 387

Internetová adresa: http://ff.truni.sk