Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Filozofické aspekty dejín vedy

Autor: 
Andrej Démuth
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2013
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
92
ISBN: 
978-80-8082-581-2
Anotácia: 

Predkladaný text sa zameriava na sprístupnenie filozofických aspektov a ideových rezíduí obsiahnutých v niektorých vedeckých prístupoch a problémoch.  V tomto zmysle zmysle ide o analýzu konceptuálnych schém, ale i toho, čo stojí v ich implicitne prijímanom pozadí. To, čo tematizujem, sú úvahy o vede, o jej koreňoch, podstate, ale aj o vzťahu vedy a filozofie, ako aj o dedičstve, ktoré filozofi vo vede zanechali. Práve v tomto zmysle je uvedený text učebnicou. Má sa pokúsiť naučiť chápať explanačné východiská a limity filozofického a vedeckého poznania, ale i kreatívne nazerať na veci iným než zaužívaným spôsobom. Má problematizovať východiská a domýšľať hranice, ale i tvorivo nachádzať inšpirácie a nové možné vyústenia. Text je filozofickou esejou (v pôvodnom zmysle tohto slova: skúška, (z)váženie, pokus). Je úsilím uvažovať o povahe vier, metód a postupov, dôkazov, ale aj axióm a explanačných východísk, (ale) i pokusom o ich zhodnotenie. Vtomto zmysle je skôr problematizovaním než podávaním odpovedí a práve k tomu smeruje aj intencia autora: primäť študentov nebrať veci ako samozrejmé a pokúšať sa vidieť svet inak, ako sa dosiaľ zvykli. Videnie sveta, evidencia a dívanie sa, tematizovanie toho, čo je samozrejmé (a teda často nevyslovené a nepochybné), všímanie si toho, o čom vedci a filozofi uvažovali, ale i neuvažovali, prečo verili v to, v čo verili, to je hlavným predmetom ponúkaného skúmania.

Kľúčové slová: Filozofia vedy, metódy, realizmus a antirealizmus, zmeny obrazu sveta