Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Kapitoly z politickej filozofie

Autor: 
Tomáš Jahelka
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
50
ISBN: 
978-80-568-0303-5
Anotácia: 

Predkladaná učebnica vznikla ako pomôcka pre poslucháčov druhého roč- níka magisterského stupňa politológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave navštevujúcich predmet Politická a sociálna filozofia, využiť ho ale môžu aj študenti tretieho ročníka bakalárskeho stupňa polito- lógie na predmete Politická filozofia 20. storočia. Uvedená učebnica si samo- zrejme nekladie za cieľ byť vyčerpávajúcim úvodom do problematiky poli- tickej filozofie. Sú v ňom uvedené príklady politických filozofií, resp. kritic- kých pohľadov na spoločnosť. Po úvodnej kapitole, ktorá sa venuje otázke čo je podstatou politickej filozofie, sú predstavené dve kritické filozofie, zktorých jedna nadväzuje na marxistickú kritickú teóriu spoločnosti a druhá vychádza z odlišných filozofických základov (postmodernizmus). Sú to kritická teória Frankfurtskej školy, konkrétne najmä myslenie Herberta Marcuseho vyjadrené vjeho najdôležitejšom politicko-filozofickom diele Jednorozmerný človek a potom politická filozofia francúzskeho filozofa Mi- chela Foucaulta, pričom Foucaultova filozofia tvorí najväčšiu časť týchto učebných textov. Výber uvedených autorov a koncepcií pramení z pred- pokladu, že svojou povahou tvoria atraktívnu ukážku súčasných politických filozofií a môžu sa tak stať pre študentov podnetom pre ďalšie vlastné skú- manie na poli politickej filozofie.